தஞ்சைப் பெருவுடையான்

-விவேக்பாரதி தஞ்சை பெருவுடையார் கோவில் குடமுழுக்கு நன்னாள்... உருவுடை யானை உருவமி லானை உளத்தமரத் தருவுடை யானைத் தமிழுடை யானைத் தனதுடல்மேற் றிர

Read More

தமிழ்த் தொழுகை

-விவேக்பாரதி தொழுதால்நான் தமிழ்த்தாயைத் தொழவேண்டும்! - புதுத் தோரணமாய் அவள்புகழை நடவேண்டும் - இனி அழுதாலும் தமிழில்தான் அழவேண்டும் - அந்த ஆனந்தம

Read More

இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் – திரை விமர்சனம்

-விவேக்பாரதி "இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் பகலுக்கு ஒன்றே ஒன்று" என்னும் கவிஞர் கண்ணதாசனின் பிரபல பாடல் வரி ஒன்று படமாகியிருக்கிறது. தனது முதல் படத்த

Read More

சித்தக் கனவு

-விவேக்பாரதி     கண்மூடிக் கட்டிலிலே கனவோடு சாய்ந்திருக்கப் பண்பாடும் நெஞ்சகத்தில் பாழாக ஒருகேள்வி கேட்டது ! நெஞ்சம் கிளர்ந்த

Read More

உமையாள் திருப்புகழ் 5

  விவேக்பாரதி   தனனதந்த தத்தத்த தந்த ...தனனதந்த தத்தத்த தந்த ......தனனதந்த தத்தத்த தந்த - தனதானா !   மணமறிந்த தெத்

Read More

உமையாள் திருப்புகழ் – 4

வித்தக இளங்கவி விவேக்பாரதி  தனத்த தந்தன தனதன தனதன ...தனத்த தந்தன தனதன தனதன ......தனத்த தந்தன தனதன தனதன - தனதானா !  செழித்த மஞ்சளொ டழகுடை நுதல

Read More

உமையாள் திருப்புகழ் – 3

வித்தக இளங்கவி விவேக்பாரதி தனன தனனனா தத்தன தத்தன ...தனன தனனனா தத்தன தத்தன ......தனன தனனனா தத்தன தத்தன - தனதானா ! அரு

Read More

உமையாள் திருப்புகழ் – 2

வித்தக இளங்கவி. விவேக்பாரதி தத்தன தனதன தத்தன தனதன தத்தன தனதன - தனதான தத்தன தனவென நித்தமு நடமிடு ...மத்தனி னுடலினில் - சரிபாதி முத்தென வ

Read More

உமையாள் திருப்புகழ்

வித்தக இளங்கவி. விவேக்பாரதி காப்பு  ஆத்தாளை அண்ட மளந்தாளை ஏழுலகம் காத்தாளைக் என்றன் கவிதையினைப் - பூத்தாள வாவெனக் கூப்பிட்டு வார்க்கின்றேன் வண்ண

Read More

“கட்டகழ கானதோர் கற்பனை ராஜ்ஜியம் கட்டி முடிந்ததடா”

விவேக்பாரதி கவியரசு கண்ணதாசன் அவர்களது "கட்டகழ கானதோர் கற்பனை ராஜ்ஜியம் கட்டி முடிந்ததடா" என்கிற வண்ண மெட்டிற்கு திரு. கிரேஸி மோகன் எழுதச் சொல்லி ந

Read More

நொண்டிச் சிந்து

வித்தக இளங்கவி விவேக்பாரதி  நீல விசும்பிடையே - மிக ...நீளக் கிடக்கும் வெளியிடையே கால மறிந்திடவே - அதோ ...கடுகி வந்தது வான்பிறையே ! சீல முடையது

Read More