கிரேசி மோகன்

crazy

“காப்பளிக்கும் கண்ணனின்று கன்னத்தில் வண்ணத்தின்
தீப்பறக்கத் தோற்றம் தருகின்றான் ,-ஆப்பிரிக்க
GOATSதோலைப் போர்த்தியக் COWஅவன் கால்கவ்வ;
GODSMUSTBE க்ரேசி கரெக்ட்”…கிரேசி மோகன் ….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *