நித்தமுமே குழந்தையப்பா!

  -எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண்    பாஞ்சாலி துயர்தீர்த்தாய்    பார்த்தனுக்கு உதவிநின்றாய்    பாரதக் கதைதன்னை    பக்குவமாய் முடித்துவைத்தாய்! 

Read More

ஒரு செய்தி!

-எம்.ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண் கண்ணன் வீடு ஒரே தடபுடலாக இருந்ததது. எல்லோருக்கும் சந்தோஷம் என்றால் சொல்லவே முடியாதபடி இருந்தது. வீட்டில் இருந்தவர்கள் எல

Read More

மாமருந்துமானார்!

-எம். ஜெயராமசர்மா- மெல்பேண் முன்னம் அவருடைய நாமம் கேட்டேன் முழுதுமாய் அவர்பணியை மனதில் கொண்டேன் பின்னை அவருடை ஆரூர் கேட்டேன் பிரமித்தேன் பிர

Read More

தாள்பணிந்து நிற்போமே!

-எம். ஜெயராமசர்மா - மெல்பேண்       தனிமையை நாடிநாளும்       தன்னிலை இழந்துநின்று       பெரியனாய் உயர்ந்துநின்றார்                   பெருமகன் ர

Read More

விடுதலை

-எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண் பகலவன் வந்துநின்றால் பாரினுக்கு விடுதலை பசித்தவர்க்கு உணவுஅளித்தால் பசிக்கெலாம் விடுதலை உழைத்துமே நிற்பார்க்குஎ

Read More

பால்நினைந்து கொடுத்திடுவீர்!

-எம். ஜெயராமசர்மா - மெல்பேண் பிரமனின் படைப்பினிலே பெரும்படைப்பு பெண்ணினமே!          பெருங்குணங்கள் பெற்றவளே பிறப்பினிலே பெண்ணாவாள்! ஆண்படைப்பும்

Read More

சங்கடம் கொள்ளவேண்டாம்!

-எம்.ஜெயராமசர்மா - மெல்பேண் சர்க்கரை வியாதி வந்தால் சந்தோ‌ஷம் பறந்தே போகும் சாப்பாட்டைக்  கண்டு விட்டால்              சலனமே மனதில் தோன்றும்! எப்

Read More

ஆலமரம் நிற்கிறது!

-எம்.ஜெயராமசர்மா - மெல்பேண் அழகான ஆலமரம்                                             கிளைவிட்டு நின்றதங்கே விழுதெல்லாம் விட்டுஅது வேரோடி நின்றத

Read More