ஆண்டாண்டு போற்றிடுவோம்!

    -எம். ஜெயராம சர்மா- மெல்பேண்     இலக்கியத்தை இலக்கணத்தை     இங்கிதத்தை நானறிய     நிலைத்தவொரு அறிஞரென     நின்றிருந்தார் ’முவ’வே !    

Read More

இரக்கமுடன் அருள்புரிவாய்!

-எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண் கல்வியின் தெய்வமே நீ கண்திறந்து பார்க்க வேணும் கல்விக்குள் காசை வைத்துக் கற்பவரை முடக்கு கின்றாரே செல்வம் இல்லா ந

Read More

அகிலத்தில் அமைதி காப்போம்!

-எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண் சமயத்தின் பெயரால் சண்டை சாதியின் பெயரால் சண்டை குமைகின்ற உள்ளங் கொண்டார்                      குழப்பமே செய்வார் ந

Read More

அப்பாவை அணைத்திடுவோம்!

-எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண் தேரிலே சாமி வந்தால் தோளிலே தூக்கி வைத்துப் பாரடா என்று காட்டும் பாங்கினை மறக்க மாட்டேன்!                        

Read More

கவிதைகள் கேட்கவேண்டும்!

-எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண் தமிழிலே கவிதை தந்த தரமுடைக் கவிஞரே நீர் உரமுடைக் கவிதை தந்து உள்ளத்தில் இருந்து விட்டீர்!                       

Read More

நித்தமுமே குழந்தையப்பா!

  -எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண்    பாஞ்சாலி துயர்தீர்த்தாய்    பார்த்தனுக்கு உதவிநின்றாய்    பாரதக் கதைதன்னை    பக்குவமாய் முடித்துவைத்தாய்! 

Read More

ஒரு செய்தி!

-எம்.ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண் கண்ணன் வீடு ஒரே தடபுடலாக இருந்ததது. எல்லோருக்கும் சந்தோஷம் என்றால் சொல்லவே முடியாதபடி இருந்தது. வீட்டில் இருந்தவர்கள் எல

Read More

மாமருந்துமானார்!

-எம். ஜெயராமசர்மா- மெல்பேண் முன்னம் அவருடைய நாமம் கேட்டேன் முழுதுமாய் அவர்பணியை மனதில் கொண்டேன் பின்னை அவருடை ஆரூர் கேட்டேன் பிரமித்தேன் பிர

Read More

தாள்பணிந்து நிற்போமே!

-எம். ஜெயராமசர்மா - மெல்பேண்       தனிமையை நாடிநாளும்       தன்னிலை இழந்துநின்று       பெரியனாய் உயர்ந்துநின்றார்                   பெருமகன் ர

Read More

விடுதலை

-எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண் பகலவன் வந்துநின்றால் பாரினுக்கு விடுதலை பசித்தவர்க்கு உணவுஅளித்தால் பசிக்கெலாம் விடுதலை உழைத்துமே நிற்பார்க்குஎ

Read More