சிகரம் நோக்கி (11)

வெற்றி சுரேஜமீ தொட்டுவிடும் தூரம் தான் வானம்; தொட முனைபவர்க்கு! தோகையை விரித்தால் தான் மயிலுக்கு அழகு! எண்ணங்கள் எனும் தோகை விரிந்தால்தான் ஏற

Read More

எம்மொழியின் மன்னவனே!

-சுரேஜமீ​​ தமிழன்று தவமிருக்கத் தாயென்று நீயிருக்கத் துள்ளிவந்து விழுந்ததுவே தெள்ளுதமிழ்ச் சொற்களெலாம்!        தரணிபுகழ் கொண்டதுவே தமிழரெ

Read More

வள்ளுவ மாலை

-சுரேஜமீ​​ வள்ளுவம் ஏகிநிற்போர் வாழ்வினில் பெற்றிடுவர் எண்ணுவம் எல்லாம் உலகில் - மாநிலம் போற்றிடத் தானுயர் சான்றோராய் என்றும்   பெருமையாய் வாழ்

Read More

சிகரம் நோக்கி – 10

சுரேஜமீ நம்பிக்கை! தெய்வத்தான் ஆகாது எனினும் முயற்சிதன் மெய்வருத்தக் கூலி தரும் - குறள் உங்கள் குரல் இதனைத் திரும்பத் திரும்பச் சொன்னால், நிச்

Read More

வள்ளுவ மாலை

-சுரேஜமீ​​ வாழ்(வு)நீட்டின் யாதுபயன் மெய்யது கண்டிலார் சூழ்கேடும் கொண்டு விதியென்பர் - சூத்திரம் வள்ளுவம் ஏகிட்டுச் செல்பாதை மாற்றிட ஊழும் தொலைய

Read More

சிகரம் நோக்கி – (9)

சுரேஜமீ மனிதம் மனுஷனை மனுஷன் சாப்பிடுறாண்டா தம்பிப் பயலே- இது மாறுவதெப்போ தீருவதெப்போ நம்ம கவலை எனும் மருதகாசியின் வரிகளோடு இன்றைய சிந்தனையைத்

Read More

சிகரம் நோக்கி (8)

சுரேஜமீ வறுமை வறுமை சொல்லித் தரும் பாடத்தை இந்த வாழ்க்கையில் வேறெதுவும் சொல்லித்தர இயலாது. இன்றைக்கு வேண்டுமானால், ஒரளவுக்கு ஒவ்வொரு நடுத்தர குடும

Read More

கவியரசர் பாமாலை!

-சுரேஜமீ மலையரசி கண்டெடுத்த முத்தொன்று வாழும் மனிதர்க்குச் சொத்தாகி நிற்பதற்கு யார்செய் தவமிங்கே தாயொடு தன்னிகரில் லாத்தமிழ் தான்செய் தமிழினம் ச

Read More

வள்ளுவ மாலை

- சுரேஜமீ​​ நெற்கதிர் தாழும்தரை நோக்கிச் செறிவுடைத்து நாளும் அறிவுடையர் ஆவரதுவொப்ப; பண்பில் பிறர்போற்றும் வல்லமையும் வாய்க்கும் - திருக்குறள் ஏ

Read More

வள்ளுவ மாலை

-சுரேஜமீ​​ நெறிவழி வாழ்தல் கடினமெனக் கைவிட்டால் நேரும்பெருந் துன்பம் அறிவீர்காள் - வந்தவர் வாழ்வின் நிலைசாற்றிக் காக்கும் திருக்குறள் போற்றிடச்

Read More

சிகரம் நோக்கி – 7

சுரேஜமீ செல்வம் ‘’பாடுபட்டுத் தேடிப் பணத்தைப் புதைத்துவைத்துக் கேடுகெட்ட மானிடரே கேளுங்கள்-கூடுவிட்டிங் காவிதான் போயினபின்பு யாரே யநுபவிப்பார்

Read More

வள்ளுவ மாலை

-சுரேஜமீ​​ எழுத்து முன்னாகி எண்ணம் மனமேகி ஏற்றம் பெறவேண்டி ஏந்துவன் தாளேகிச் சொல்லில் வடித்தெடுத்த வாழ்வுநெறி - வள்ளுவம் செய்த திருக்குறள் கல்! 

Read More

வள்ளுவ மாலை

-சுரேஜமீ​​ திருக்குறள் நீதிவழி வாழ்வில் நடைபோட போர்க்குரலும் வாராது பொய்யிலை - மேதினியில் யாவரும் மாறிட வகுக்கும் வள்ளுவம் போற்றி வரும்நாள் வெல்

Read More

சிகரம் நோக்கி (6)

சுரேஜமீ இதுவரை நாம் சென்ற இரு கட்டுரைகளின் தொடர்ச்சியாக, இப்புவியின் இருப்பைக் கெடுக்கும் இயற்கையின் தலையாய பிரச்சினைகளைப் பட்டியலிட்டு, 1. மக்கள்

Read More