நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – 72

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 72. அவை அறிதல் குறள் 711: அவையறிந் தாராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின் தொகையறிந்த தூய்மை யவர் சொல்லுத வார்த்தையோட தன்மைய உணந்துக்கிட்ட

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – 71

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்  71.குறிப்பறிதல் குறள் 701: கூறாமை நோக்கிக் குறிப்பறிவான் எஞ்ஞான்றும் மாறாநீர் வையக் கணி ஒருத்த

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – 70

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்  70.மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல் குறள் 691: அகலா தணுகாது தீக்காய்வார் போல்க இகல்வேந்தர்ச் சேர்ந்தொ

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – 68

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்  68.வினைச்செயல் வகை குறள் 671: சூழ்ச்சி முடிவு துணிவெய்தல் அத்துணிவு தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் தீது

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – 64

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்  64.அமைச்சு குறள் 631: கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும் அருவினையும் மாண்ட தமைச்சு

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – 63

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்  62. இடுக்கண் அழியாமை குறள் 621: இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை  அடுத்தூர்வ தஃதொப்ப தில் சங்கடம் வ

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – 63

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் இடுக்கண் அழியாமை குறள் 621: இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை  அடுத்தூர்வ தஃதொப்ப தில் சங்கடம் வரும

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – 61

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்  61)  மடி இன்மை குறள் 601: குடியென்னுங் குன்றா விளக்கம் மடியென்னும் மாசூர மாய்ந்து கெடு

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம் – 59

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம் - 59 ஒற்றாடல் குறள் 581: ஒற்றும் உரைசான்ற நூலும் இவையிரண்டும் தெற்றென்க மன்னவன் கண்

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-56

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-56 56. கொடுங்கோன்மை குறள் 551: கொலைமேற்கொண் டாரிற் கொடிதே அலைமேற்கொண் டல்லவை செய்தொழுக

Read More