நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 83

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 83. கூடா நட்பு குறள் 821: சீரிடங் காணின் எறிதற்குப் பட்டடை நேரா நிரந்தவர் நட்பு மனசார இல்லாம வெளிஒலகத்துக்கு சேக்காளிமாரி நடிக

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 82

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 82. தீ நட்பு குறள் 811: பருகுவார் போலினும் பண்பிலார் கேண்மை பெருகலிற் குன்றல் இனிது மனசால உருக்கமா இருக்கமாரி பசப்புதவங்களோட ச

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 80

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 80. நட்பாராய்தல் குறள் 791: நாடாது நட்டலிற் கேடில்லை நட்டபின் வீடில்லை நட்பாள் பவர்க்கு ஒருத்தரப் பத்தி சரியா தெரிஞ்சிக்கி

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 78

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் 78. படைச் செருக்கு குறள் 771: என்னைமுன் நில்லன்மின் தெவ்விர் பலரென்னை முன்னின்று கல்நின் றவர் ப

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 77

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்  77.படை மாட்சி குறள் 761: உறுப்பமைந் தூறஞ்சா வெல்படை வேந்தன் வெறுக்கையுள் எல்லாம் தலை எல்லா  வக

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – 76

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் 76.பொருள் செயல்வகை குறள் 751: பொருளல் லவரைப் பொருளாகச் செய்யும் பொருளல்ல தில்லை பொருள் தகுதியில

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – 75

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ  நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்  75.அரண் குறள் 741: ஆற்று பவர்க்கும் அரண்பொருள் அஞ்சித்தற்  போற்று பவர்க்கும் பொருள் படையெடுத்

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – 72

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 72. அவை அறிதல் குறள் 711: அவையறிந் தாராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின் தொகையறிந்த தூய்மை யவர் சொல்லுத வார்த்தையோட தன்மைய உணந்துக்கிட்ட

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – 71

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்  71.குறிப்பறிதல் குறள் 701: கூறாமை நோக்கிக் குறிப்பறிவான் எஞ்ஞான்றும் மாறாநீர் வையக் கணி ஒருத்த

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – 70

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்  70.மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல் குறள் 691: அகலா தணுகாது தீக்காய்வார் போல்க இகல்வேந்தர்ச் சேர்ந்தொ

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – 69

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம் 69. தூது குறள் 681: அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் வேந்தவாம் பண்புடைமை தூதுரைப்பான் பண்ப

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – 68

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்  68.வினைச்செயல் வகை குறள் 671: சூழ்ச்சி முடிவு துணிவெய்தல் அத்துணிவு தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் தீது

Read More