நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 102

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 102. நாணுடைமை குறள் 1011 கருமத்தால் நாணுதல் நாணுத் திருநுதல் நல்லவர் நாணுப் பிற வேண்டாத கெட்ட காரியத்த செய்யுதவன் வெக்கப்படு

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 101

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 101. நன்றியில் செல்வம் குறள் 1001 வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும்பொருள் அஃதுண்ணான் செத்தான் செயக்கிடந்த தில் வேணுமட்டும் வீடுமுழுக

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 100

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 100. பண்புடைமை குறள் 991 எண்பதத்தால் எய்தல் எளிதென்ப யார்மாட்டும் பண்புடைமை என்னும் வழக்கு யாராயிருந்தாலும் அவுக கூட எளிமையா

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 99

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 99. சான்றாண்மை குறள் 981 கடனென்ப நல்லவை யெல்லாம் கடனறிந்து சான்றாண்மை மேற்கொள் பவர்க்கு நாம செய்ய வேண்டிய கடம இதுனு உணந்துகி

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 98

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 98. பெருமை குறள் 971 ஒளியொருவற் குள்ள வெறுக்கை இளியொருவற் கஃதிறந்து வாழ்தும் எனல் ஒருத்தனோட வாழ்க்கைக்கு ஒளி தருதது மன உற்சா

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 97

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 97. மானம் குறள் 961 இன்றி அமையாச் சிறப்பின ஆயினும் குன்ற வருப விடல் கட்டாயமா செஞ்சு முடிக்க வேண்டிய வேலையின்னாலும் அதால தன்

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 96

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 96. குடிமை குறள் 951 இற்பிறந்தார் கண்ணல்ல தில்லை இயல்பாகச் செப்பமும் நாணும் ஒருங்கு பாரபட்சம் பாக்காத நடுவுநெலமையும், ஆர்ப்ப

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 95

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 95. மருந்து குறள் 941 மிகினும் குறையினும் நோய்செய்யும் நூலோர் வளிமுதலா எண்ணிய மூன்று மருத்துவம் படிச்சுவுக சொல்லுத வாதம், பி

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 86

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 86. இகல் குறள் 851: இகலென்ப எல்லா உயிர்க்கும் பகலென்னும் பண்பின்மை பாரிக்கும் நோய் எல்லா உசிருங்களையும் மனசு பொருந்தாம இருக்கச

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 85

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 85. புல்லறிவாண்மை குறள் 841: அறிவின்மை அன்மையுள் இன்மை பிறிதின்மை இன்மையா வையா துலகு புத்தியில்லாம போவுததுதான் கொடும் பஞ்சம்.

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 84

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 84. பேதைமை குறள் 831: பேதைமை என்பதொன் றியாதெனின் ஏதங்கொண் டூதியம் போக விடல் பேதைமைங்கது என்னன்னு கேட்டா நமக்கு நல்லது செய்யுதத

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 83

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 83. கூடா நட்பு குறள் 821: சீரிடங் காணின் எறிதற்குப் பட்டடை நேரா நிரந்தவர் நட்பு மனசார இல்லாம வெளிஒலகத்துக்கு சேக்காளிமாரி நடிக

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 82

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 82. தீ நட்பு குறள் 811: பருகுவார் போலினும் பண்பிலார் கேண்மை பெருகலிற் குன்றல் இனிது மனசால உருக்கமா இருக்கமாரி பசப்புதவங்களோட ச

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 80

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 80. நட்பாராய்தல் குறள் 791: நாடாது நட்டலிற் கேடில்லை நட்டபின் வீடில்லை நட்பாள் பவர்க்கு ஒருத்தரப் பத்தி சரியா தெரிஞ்சிக்கி

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 78

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் 78. படைச் செருக்கு குறள் 771: என்னைமுன் நில்லன்மின் தெவ்விர் பலரென்னை முன்னின்று கல்நின் றவர் ப

Read More