நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-129

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ  129. புணர்ச்சி விதும்பல் குறள் 1281 உள்ளக் களித்தலும் காண மகிழ்தலும் கள்ளுக்கில் காமத்திற் குண்டு மனசால நெனக்கையில கெடைக்க சந

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-128

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 128. குறிப்பறிவுறுத்தல் குறள் 1271 கரப்பினுங் கையிகந் தொல்லாநின் உண்கண் உரைக்கல் உறுவதொன் றுண்டு நீ சொல்லாம மறைச்சாலும் உன்னைய

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-127

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 127. அவர் வயின் விதும்பல் குறள் 1261 வாளற்றுப் புற்கென்ற கண்ணும் அவர்சென்ற நாளொற்றித் தேய்ந்த விரல் அவுக வருத வழிய எதிர்பாத்து

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-126

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 126. நிறையழிதல் குறள் 1251 காமக் கணிச்சி உடைக்கும் நிறையென்னும் நாணுத்தாழ் வீழ்த்த கதவு வெக்கம் ங்குத தாப்பாளக் கொண்டிருக்க அட

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-125

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 125. நெஞ்சோடு கிளத்தல் குறள் 1241 நினைத்தொன்று சொல்லாயோ நெஞ்சே எனைத்தொன்றும் எவ்வநோய் தீர்க்கு மருந்து மனசே! நேசத்தால வளந்த இந

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-124

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 124. உறுப்புநலன் அழிதல் குறள் 1231 சிறுமை நமக்கொழியச் சேட்சென்றார் உள்ளி நறுமலர் நாணின கண் இங்ஙன நம்மள உட்டுப்போட்டு தூரதொலைவு

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-123

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 123. பொழுதுகண்டு இரங்கல் குறள் 1221 மாலையோ அல்லை மணந்தார் உயிருண்ணும் வேலைநீ வாழி பொழுது பொழுதே! நீ சாயங்காலமா (மாலைப்பொழுது) 

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-122

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 122. கனவுநிலை உரைத்தல் குறள் 1211 காதலர் தூதொடு வந்த கனவினுக் கியாதுசெய் வேன்கொல் விருந்து சங்கடத்தோட ஒறங்கையில என்மேல நேசம் வ

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-121

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 121. நினைந்தவர் புலம்பல் குறள் 1201 உள்ளினும் தீராப் பெருமகிழ் செய்தலால் கள்ளினும் காமம் இனிது குடிக்குத நேரம் மட்டும் போத தரு

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-119

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 119. பசப்புறு பருவரல் குறள் 1181 நயந்தவர்க்கு நல்காமை நேர்ந்தேன் பசந்தவென் பண்பியார்க் குரைக்கோ பிற என்னைய நேசிச்சவரு பிரிஞ்சி

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-117

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 117. படர் மெலிந்திரங்கல் குறள் 1161 மறைப்பேன்மன் யானிஃதோ நோயை தறைப்பவர்க் கூற்றுநீர் போல மிகும் என் நேசம்ங்குத சங்கடத்த மத்தவங

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-116

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ  116. பிரிவு ஆற்றாமை குறள் 1151 செல்லாமை உண்டேல் எனக்குரை மற்றுநின் வல்வரவு வாழ்வார்க் குரை பிரிஞ்சுபோவமாட்டன்னா எங்கிட்ட சொல்

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-115

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 115. அலர் அறிவுறுத்தல் குறள் 1141 அலரெழ ஆருயிர் நிற்கும் அதனைப் பலரறியார் பாக்கியத் தால் ஊருக்குள்ளார பலபேர் எங்க நேசத்தப் (கா

Read More