வள்ளுவரும் கழுகாரும்

புதுவை எழில் எச்சரிக்கை முன்னுரை: இதனை வெளியிடுபவர், படிப்பவர், பின்னூட்டம் இடுபவர்... மீது எல்லாம் பாதுகாப்புச் சட்டமும், வழக்குகளும் பாய்ந்

Read More

சைவ சமயம் அறிவியல் மையம் – பகுதி – 9

பேராசிரியர் பெஞ்சமின் லெபோ அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில் ; பிண்டத்தில் உள்ளது அண்டத்தில். சைவ சமயம் வலியுறுத்தும் கருத்து இது. இக்கருத்தையே இக்

Read More

சைவ சமயம் அறிவியல் மையம் – பகுதி 8

பேராசிரியர் பெஞ்சமின் இலெபோ சைவத்தைப் பற்றி எழுதி வருவதில் சிலருக்கு வருத்தம் ; வைணவத்தை விட்டுவிட்டீர்களே என்று. அவர்கள் மன நிறைவுக்காக வைணவத்தின் ப

Read More

விவேகானந்தர் 150 -ஆம் ஆண்டுப் பிறந்த நாள் விழாவும் பேராசிரியர் பெஞ்சமின் லெபோவுக்குப் பாராட்டு விழாவும்.

கடந்த மாதம் 29 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக் கிழமை மதியம் 3 மணி அளவில் விவேகானந்தர் விழா பாரீஸ் 14 -ஆம் வட்டத்தில் உள்ள Maison de l'Inde என்னும் கட்டிடத்தில்

Read More

சைவ சமயம் அறிவியல் மையம் – பகுதி 7

பேராசிரியர் பெஞ்சமின் இலெபோ ஓரினத்தின் பழமொழிகள் அவ்வினத்தின் நம்பிக்கைகள், அனுபவங்களைக் குறிக்கும். பழமொழிகளைக் கொண்டே அவ்வினத்தின் பழக்க வழக்கங

Read More

சைவ சமயம் அறிவியல் மையம் – பகுதி 6

பேராசிரியர் பெஞ்சமின் இலெபோ கரு உருவாகும் விதத்தை, வித்தையை அறிவியல் வழி நின்று பார்த்தோம். இது பற்றித் திருமூலர் என்ன சொல்கிறார்? எண்ணாயிரம் ப

Read More

சைவ சமயம் அறிவியல் மையம் – பகுதி 5

பேராசிரியர் பெஞ்சமின் இலெபோ கட்டுரையின் பகுதி 4 -இல் கூறியதை நினைவில் கொள்வோம் : சைவ சமயமும் அறிவியலும் இரு பெருங் கடல்கள். இவற்றுள் மூழ்கி முத்

Read More

சைவ சமயம் அறிவியல் மையம் – பகுதி 4

பேராசிரியர் பெஞ்சமின் இலெபோ சைவ சமயம் பற்றிச் சுருக்கமாகப் பார்த்தோம். இச்சமயம் எப்படி அறிவியல் மையமாக விளங்குகிறது? சைவத்துக்கும் அறிவியலுக்கு

Read More

சைவ சமயம் அறிவியல் மையம் பகுதி 3

பேராசிரியர் பெஞ்சமின் இலெபோ, பிரான்சு சைவம் : காலத்தால் முந்தியது சைவ சமயமே எனக் கண்டோம். மாந்தனியல் என்னும் அறிவியல் வழியாகவும் வரலாற்றுப் படியும்

Read More

சைவ சமயம் அறிவியல் மையம் – பகுதி 2

பேராசிரியர் பெஞ்சமின் இலெபோ, பிரான்சு சமயங்கள் : உலகிலே உள்ள மதங்கள், சமயங்கள் பலப்பல ! இன்ன காலத்தில் உருவானவை என அறுதி இட்டுச் சொல்லக் கூடிய ம

Read More

சைவ சமயம் அறிவியல் மையம்! (பகுதி 1)

பேராசிரியர் பெஞ்சமின் இலெபோ, பிரான்சு சமயமும் அறிவியலும் : சமயம் வேறு ; அறிவியல் வேறு! பொதுவாக அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளும் கருத்து இது. ஆனால்,சமயத்

Read More