கிரேசி மோகன்

crazy

”குழலூது கின்றான் குளிர்மேக வண்ணன்,
கழலதை கன்றுக்குக் காட்டி, -விழலுக்(கு)
இறைக்கா தவன்இறை யாதவன் ராகம்,
தரைக்கான கீதகோவிந் தம்’’….கிரேசி மோகன்….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *