கிரேசி மோகன்

crazy

”ராஜகோ பாலன் ரமண ரகுராமன்,
ஆஜானு பாகன் அரவிந்த -லோசனன்,
தேஜோ மயன்தாயின் தாம்புக்கும், தாலாட்டு
ஜோஜோக்(கு) அடங்கிடும் சேய்’’….கிரேசி மோகன்….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *