நரஸிம்ஹ மந்த்ரராஜம்
—————————–
உக்ரம் வீரம் மஹாவிஷ்ணும் ஜ்வலந்தம் ஸர்வதோமுகம் |
ந்ருஸிம்ஹம் பீஷணம் பத்ரம் ம்ருத்யும்ருத்யும் நமாம்யஹம் ||

crazy

”வீரியன், வீரன், வியாபகன், சைதன்ய,
சூரியன், சூக்கும காரியன், -கூரிய
சிங்கன், எதிரிக்கு சொப்பனம், காலகாலன்,
மங்களம் சேர்த்திடும் மால்’’….கிரேசி மோகன்….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *