திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

watercolour -indian ink -lr - 24x32cms  Raas 01 - Gopikas were overwhelmed with pride on their relationship with Krishna. Krishna disappears from their sight. (He was near but they couldn’t see him.) They lament their miserable plight. (Gopika geetham Sr.Bh.) They sing about the qualities of Krishna — It riverberated throughout the forest, carrying the fragrance of the upanishads. Krishna reappears — strengthening their devotion.
watercolour -indian ink -lr – 24x32cms
Raas 01 – Gopikas were overwhelmed with pride on their relationship with Krishna. Krishna disappears from their sight. (He was near but they couldn’t see him.) They lament their miserable plight. (Gopika geetham Sr.Bh.) They sing about the qualities of Krishna — It riverberated throughout the forest, carrying the fragrance of the upanishads. Krishna reappears — strengthening their devotion.

”பழக்கதோ ஷத்தால் பதுமையர்(கோபியர்) , மாலை
வழக்கத்தில் கர்வமாய் வம்புக்(கு), -இழுத்திட,
தேசிகர் பாடினார், தான்தோன்றி லீலையை,
கேசவ் அதற்கேற்பக் கோடு(ஓவியம்)’’….கிரேசி மோகன்….!

கண்ணன் தோன்றி மறையும் தன்மாயத்தைக் கோடு காட்டினார், எங்கள் கேசவ் அதற்கேற்ப கோடு காட்டினார்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க