முதலைவாய் சிக்கி மதகளிறு ஆதி
முதலைவா வென்றைக்க மூன்றில் -முதலாக
மோட்சம் கொடுத்தனர் முதலைவாய் யானைக்கு
காட்சியிதைக் கேசவ் கொடுப்பு”

                                           ….கிரேசி மோகன்….!

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.