180919 Gajendra -wcol A4 300 dpi lr

ஆரத் தழுவுகின்றார் ஆவைப்போல் ஆனைக்கும்
சீராயர் வாத்ஸல்யம், பாரபட்ஷம் -பாரா
புஜேந்திரர் மல்லில், நிஜேந்திரர் சொல்லில்,
கஜேந்திரரைக் காத்த கரி(கண்ணனும் கருப்பு,யானைக்கு வேறு பெயர் ‘கரி’)….கிரேசி மோகன்….!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *