தனுசு

கவிஞன் அல்ல . ஆனால் கவிதைகள் பிடிக்கும். - கப்பலில் பணி.