தமிழில் உவமக் கோட்பாடுகளும் பயன்பாடும் – 3

புலவர் முனைவர் கோ. சுந்தராம்பாள் 
உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை 
பான் செக்கர்ஸ் மகளிர் கல்லூரி, 
விளார் புறவழிச்சாலை, 
தஞ்சை மாவட்டம் – 613006.
மின்னஞ்சல் முகவரி –  egowrisss@gmail.com

‘தொல்காப்பியத்தில் உவம உருபுகள்’ ஒரு பார்வை

முன்னுரை

பயிர்களுக்கு ‘வளர்ச்சி’ என்பது தனி. ‘காப்பு’ என்பது தனி. ஆனால் மொழிகளுக்கு வளர்ச்சியே காப்பு. வீக்கம் வளர்ச்சி ஆகாது. மரபாகிய அடிச்சட்டகம் எந்த நிலையிலும் மாறக்கூடாது. ‘மரபு நிலை திரியின் பிறிது பிறிதாகும்’. உவம மரபு என்பது தமிழின் ஆழமான மரபு. பொருள், உவமம் பொதுத்தன்மை, உவமச்சொல் என்பன பற்றிய ஆராய்ச்சி தமிழில் செழித்தோங்கிய காலம் ஒன்று இருந்திருக்கிறது. படைப்பாளனின் உள்ளக் கருத்திற்கேற்ப உவம உருபுகள் பயன்பாட்டுக்கு வர அவற்றை வகைதொகைப்படுத்தும் பணியில் அறிஞர்கள் ஈடுபட்டு வந்திருக்கிறார்கள். அவருள் தொல்காப்பியரும் ஒருவர். இதுபற்றிய கருத்துக்கள் இந்தப் பகுதியில் சுருக்கமாக ஆராயப்படுகின்றன.

தொல்காப்பிய அகத்தும் புறத்தும் உவம உருபுகள்

தொல்காப்பிய உவமவியல், அகத்திணை மாந்தர்களின் கூற்றுப்பகுதியில் உவமை அமையும் திறத்தினை ஆராய்கிறது. அவ்வாராய்ச்சியில் வினை, பயன், மெய், உரு என்னும் நான்கின் அடிப்படையில் உவமங்கள் அமையலாம் என வரையறுக்கிறது. அவ்வாறு அந்நான்கு தளத்துள் அமைகின்ற உவமைகளுக்கும் அவை விளக்கும் பொருண்மைகளுக்கும் இடையில் அமைய வேண்டிய உவம உருபுகளைப் பற்றியும் தொல்காப்பியம் கருத்துரைக்கின்றது. உவம உருபுகளை ‘உவமச்சொல்’ எனவும் வழங்குவர். தொல்காப்பியத்துள் இவ்வுவம உருபுகளைத் தொகுத்துச் சுட்டுங்கால் ஓரியல்பாகவும் வகுத்துக் காட்டுங்கால் வேறொரு இயல்பாகவும் அமைந்துள்ளன என்பதை அறியமுடிகிறது.

தொகுத்துச் சுட்டலும் வகுத்துக் காட்டலும்

தொல்காப்பியத்துள் உவம உருபுகள் எண்ணிக்கையால் இருவகையாகக் கூறப்பட்டிருப்பதைக் காணமுடிகிறது. வினை, பயன், மெய், உரு என்னும் நான்கு வகையாக அமையும் உவமத் தொடர்களில் பயன்படுத்தப்படும் உவம உருபுகளைத் தொகுத்தும் வகுத்தும் தொல்காப்பியர் சுட்டியுள்ளார். இவ்வாறு கூறப்படும் இருவகை நிலையிலும் மெல்லிய வேறுபாடு தென்படுகிறது.

தொகுத்துச் சுட்டல்

‘அன்ன, ஏய்ப்ப, உறழ, ஒப்ப, என்ன, மான, ஒன்ற, ஒடுங்க, ஒட்ட, ஆங்க, வென்ற, வியப்ப, எள்ள, விழைய, இறப்ப, நிகர்ப்ப, கள்ள, கடுப்ப, காய்ப்ப, மதிப்ப, தகைய, மருள, மாற்ற, மறுப்ப, புல்ல, பொருவ, பொற்ப, போல, வெல்ல, வீழ, நாட, நளிய, நடுங்க, நந்த, ஓட, புரைய’ என்னும் முப்பத்தாறு உவம உருபுகள் தொகுத்துச் சுட்டும் நூற்பாவில் காணக்கிடக்கின்றன.

வகுத்துக் காட்டல்

தொகுத்துச் சுட்டிய உவம உருபுகளை இன்ன உவமத்திற்கு இன்ன உருபு என வகுத்துக் காட்டும் நூற்பாக்கள் பின்வருமாறு அமைந்திருக்கின்றன.

வினையுவம உருபுகள்

“அன்ன ஆங்க மான இறப்ப
என்ன உறழத் தகைய நோக்கொடு
கண்ணிய எட்டும் வினைப்பால் உவமம்”

பயனுவம உருபுகள்

“எள்ள, விழையப், புல்லப், பொருவக்,
கள்ள, மதிப்ப, வெல்ல, வீழ
என்றாங்கு எட்டே பயனிலை உவமம்”

மெய்யுவம உருபுகள்

“கடுப்ப, ஏய்ப்ப, மருளப், புரைய,
ஒட்ட, ஒடுங்க, ஓட, நிகர்ப்ப என்று
அப்பால் எட்டே மெய்ப்பால் உவமம்”

உருவுவம உருபுகள்

“போல, மறுப்ப, ஒப்பக், காய்ந்த,
நேர, வியப்ப, நளிய, நந்த என்று
ஒத்துவரு கிளவி உருவின் உவமம்”

தொகை நூற்பாவையும் வகைநூற்பாக்களையும் உறழ்ந்து நோக்கினால் பெறக்கூடிய உண்மைகளைப் பின்வருமாறு நிரல்படுத்தலாம்.

  1. தொகை நூற்பாவில் உவம உருபுகளின் எண்ணிக்கை முப்பத்தாறு (36) எனக் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
  2. வகைநூற்பாக்களில் கூறப்பட்டிருக்கும் உவம உருபுகளின் எண்ணிக்கையோ முப்பத்திரண்டு மட்டுமே. (32)
  3. தொகை நூற்பாவில் கூறப்பட்ட உருபுகளில் ஆறு உருபுகள் (ஒன்ற, என்ற, மாற்ற, பொற்ப, நாட, நடுங்க) வகைநூற்பாக்களில் கூறப்படவில்லை. (36-6=30)
  4. தொகை நூற்பாவில் சொல்லப்படாத நேர, நோக்க என்னும் இரண்டு உருபுகளும் வகை நூற்பாக்களில் கூறப்பட்டுள்ளன. (36+2=38)
  5. மேற்சுட்டிய அனைத்தையும் நோக்கத் தொல்காப்பியரால் கூறப்பட்டிருக்கும் உவம உருபுகள் முப்பத்தெட்டாகும். (38)

வினையுவம உருபுகளுள் ஒன்றாகக் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் ‘நோக்க’ என்பதும் உருவுவம உருபுகளுள் ஒன்றாகக் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் ‘நேர’ என்பதும் தொகை நூற்பாவில் குறிக்கப்படவில்லை. வகைநூற்பாக்களில் சேர்த்துச் சொல்லப்பட்டுள்ள இவற்றையும் சேர்த்துத் தொல்காப்பியம் கூறும் உவம உருபுகளின் எண்ணிக்கை முப்பத்தெட்டாகும். (36+2 =38)

‘இன்ன உவமத்திற்கு இன்ன உருபுதான் வருதல் வேண்டும்’ என்னும் தொல்காப்பியத்தின் கட்டுப்பாடு இலக்கிய ஆய்வில் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகக் கருதப்படலாம். இத்தகைய கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டிருப்பதற்கான காரணம் சிற்றறிவால் எளிதாகப் புரிந்து கொள்ளுமாறு அமையவில்லை.

(தொடரும்…)

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *