கிரேசி மோகன்

crazy

அச்சுதன் அஞ்சனைக்கு, அஞ்சேல் அறிவிக்க,
(தேர்)அச்சு தனிலமர்ந்து அர்ஜுனர்க்கு, -அச்சுதன்,
கீதை உரைப்பதைக் கேசவ் கொடுத்தனை,
மேதை உனக்குமேல் மால்”….கிரேசி மோகன்….

அச் சுதன் அஞ்சனைக்கு -ஆஞ்சனேயன்….
விஜயன் தேர் மேல் அனுமன்
கேசவ் தலை மேல் மால்….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.