திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கிரேசி மோகன்

crazy

சித்தன்ன வாசல் சிலையாய் சமைத்தனை –
அத்தன் அமுதன் அரங்கனை -ரத்தின வண்ணனை
கேசவ் வரைந்தாய்விதவிதமாய் –
கண்ணனுன் கையின்ரே கை “….கிரேசி மோகன் ….

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க