கிரேசி மோகன்

crazy

சித்தன்ன வாசல் சிலையாய் சமைத்தனை –
அத்தன் அமுதன் அரங்கனை -ரத்தின வண்ணனை
கேசவ் வரைந்தாய்விதவிதமாய் –
கண்ணனுன் கையின்ரே கை “….கிரேசி மோகன் ….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *