கிரேசி மோகன்

———————————————
தத்தத் தனதத்தத் தனதன
தத்தத் தனதத்தத் தனதன
தத்தத் தனதத்தத் தனதன-தனதான(முத்தைத் தருபத்தித் திருநகை மெட்டு)

——————————————————————————————-

பெருமாள் திருப் புகழ்….

“பெற்றப் பிணிமுற்றப் பிணமென
பக்கத் தினில்சுற்றத் தினரழ
முற்றத் தினில்வைத்துக் கிரியைகள் -நிறைவேற
சத்தத் தொடுவொற்றைப் பறையெழ
பச்சைப் பனைமெத்தைத் துயிலுற
இட்டுச் செலும்பெற்றப் பயலுகள் -இடுகாடு
சிற்றப் பனகத்துப் புறமதில்
இக்கட்டு டல்கட்டுக் கதையென
புத்திக் கறிவித்தக் கிரிவளர் -ரமணேசர்
உற்றச் சுகமுற்றுச் சரணுற
பக்திப் புனலிட்டுப் பயமற
வெட்டிச் சமநிட்டைப் பொருளினை -அருள்வாயே
ஒற்றைக் கரம்வெற்ப்புக் கடிதனில்
வைத்துச் சுரர்கொட்டுத் துயரதில்
திக்கற் றுழல்மக்கட் குடிமகிழ் -முகிலோனே
கற்றைக் குழல்பற்றித், துருபதை
துட்டர்க் கரம்பட்டுச் சபைதனில்
நிற்கத் திரைபட்டுப் புடவைகள் -இடுவோனே
உற்றக் கலிதப்பச் சரணுற
உத்ரத் தினிலுச்சிச் சபரியில்
பெற்றுப் பதினெட்டுப் படிதனில் -விளையாட
விட்டுச் செலும்பித்தர்க் கொருகணம்
இச்சைத் தருபத்னிப் பெருமையை
உற்றத் திருவுற்றத் திரள்புய -பெருமாளே”….கிரேசி மோகன்….!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *