181017 Mahagowri A4 wcol icam lr

புள்ளி மயிலாக புன்னை வனநாதர்
பள்ளியறை வாழ்பரம பத்தினியே -வெள்ளி
விடையேறி ஈசர் இடபாகம் ஈஷீ
மடையோனென் நாவில் மலர்….கிரேசி மோகன்….!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *