முதலுக்கே மோசம்

கவியோகி வேதம் சிற்பியின் கைகள் நடுங்குமெனில்    சிலைகளும் எவ்வா றுருவாகும்? கற்பவன் கல்வி சிறந்திடுமோ,    கற்பிப்ப வனுமே அரக்கனெனில்? கற்பிலா

Read More

 முதலுக்கே மோசம்!

கவியோகி வேதம் சிற்பியின் கைகள் நடுங்குமெனில்     சிலைகளும் எவ்வா றுருவாகும்? கற்பவன் கல்வி சிறந்திடுமோ,     கற்பிப்ப வனுமே அரக்கனெனில்? கற்பிலா ம

Read More

கடலுள் ஒரு மொக்கு விரியும்போது!

-கவியோகி வேதம் நான்இதோ வந்தேன் என்று நறுவிசாய் மலர்ந்து பொங்கி தேன்‘கொணர்’ என்றே  மொட்டைத் தேர்ந்துபின்  நிமிர்த்தும் காலை! ஒளித்தது நேற்

Read More

உலகம் என்னும் பந்தினை உருட்டுவது யார்?

-கவியோகி வேதம் ஓம் சக்தி! உலகமெனும் பந்தினை உருட்டுபவன் நானய்யா!கலகம்செய்(து) உருட்டுவது நீயன்றோ கலி- மனிதா? ஜீவனையும், சடத்தினையும் ஜிவ்வென

Read More

என்று வரும் கிளரொளி?

கவியோகி வேதம்   இருட்டைக் குத்திட,- கதிரும்  பிறந்தது; இன்பனி உருண்டிட இலைமுளை துளிர்த்தது; சுருட்டிய பாயும் தூக்கம் கலைந்தது; துய

Read More

துறட்டுக்கோல்!

-கவியோகி வேதம் தடைகள் இன்றி நடக்கத் தெரிந்தும் --தாத்தா கையில் துறட்டுக்கோல்! முடவ னாய்யா என்றே கேட்டால் --முறுவல் தானே! பதில்சொல்லார்; யார்க்க

Read More

பள்ளமும் மேடும்!

 -கவியோகி வேதம் ஆசைஎன்னும்  பள்ளத்தில்  தெரிந்தே  வீழ்வோம்! --ஆத்மாவாம் மேட்டினிலோ  இருட்டைச் சேர்ப்போம்! பாசமென்னும்  பள்ளத்தில்  மகிழ்ந்தே பாய்

Read More

சுமையும் சுகமும்!

-கவியோகி வேதம் பாடச்  சுமைகள் அழுத்திய  போது --பள்ளி வாழ்க்கை கசந்ததே! தேடி அதனால்  வேலை வந்ததும் --தேன்போல் சுகமாய் இனித்ததே! முயல்க  முயல்க

Read More

கிளி ஜோஸ்யம் போய்ப் பாரீர்!

-கவியோகி வேதம் கிளி ஜோஸ்யம் பார்ப்போனைக் கிறுக்(கு) என்பர்; விஞ்ஞானம் வெளிச்சமிட்டுக் கூச்சலிடும் வேளை இன்று! அது மூடநம்பிக்கைதான்! எனினும், நண்

Read More

டயரியில் குறித்த காசு!..

     கவியோகி வேதம்      குழந்தையாய் இருந்தான்,  குடிக்க, தின்னப் பலவும் கேட்டான்,  விளையாடப் பொம்மை,  கேம்ஸ்நோட் ப

Read More

பனித்தூளின் சாகசநடனம்!

-கவியோகி வேதம் (கனடாவின் பனிமழை குறித்து எழுதப்பட்ட கவிதை) சன்னல்வழிப் பார்க்கின்றேன்; சரமழைதான் பொழிகிறதோ? என்(று)உற்று நோக்கிநின்றால் இழைஇழை

Read More