இன்று கேசவ் கண்ணன் போர்க்கோலத்தில்”
———————————————————————–

crazy

“பேரெழில் பச்சைமால், நீரலை விட்டாயர்
சேரியில் சென்றுப சுக்களுடன், -ஒரினமாய்,
Forever வாழ்ந்தாலும், பாரதம் செய்வதற்கு,
தேரவர் ஓட்டத் தயார்”….கிரேசி மோகன்….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.