கிரேசி மோகன்

 

கேசவ்வின் “பகீரத BRUSH ப்ரயத்தனம்”….

crazy

“மந்தா கினிநான் முகன்கை வழியாக
செந்தா மரைக்கண்ணன் சேவடி -வந்தேகி
கால்வாய் பதித்து கபாலீசர் வார்சடையின்
மேல்போய் மிதித்தனள் மண்(பூமி)”….கிரேசி மோகன்….

மந்தாகினி -கங்கை

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *