சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 82 (செய்வதற்கு)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி செய்வதற்   கரிய   செய்கை  செய்தநற்  றொண்டர்   போக; மைதிகழ்  கண்ட  னெண்டோள்  மறையவன்  மகிழ்ந்து நோக்கிப்  ‘’பொய்தரு  

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 80 (இன்று நீர்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி இன்று   நீர்எனக்  கருள்செய்த  திதுவேல்     என்னு   யிர்க்கொரு   நாதநீர்   உரைத்தது ஒன்றைநான்   செய்யும்  அத்தனை  யல்ல

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 79 (என்ன)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி என்ன   அவ்வுரை   கேட்டுஇயற்   பகையார்         ‘’யாதும்  ஒன்றும்என்   பக்கல்   உண்டாகில் அன்ன   தெம்பிரான்   அடியவர்  

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 77 (அக்குல)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி  அக்கு   லப்பதிக்  குடிமுதல்  வணிகர்;     அளவில் செல்வத்து  வல்லமையின்  அமைந்தார்; செக்கர்   வெண்பிறைச்  சடையவர்  அடி

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 76 (மன்றுளே)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி மன்றுளே  திருக்கூத்   தாடி  அடியவர்  மனைகள் தோறும் சென்றவர்  நிலைமை  காட்டும்  தேவர்கள்  தேவர் தாமும் வென்றஐம்   புலனா

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 75 (அந்தணன் ஆம்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி அந்தணனா  மெந்தைபிரா  னருமறையோர்  முன்பகர்வான்  ‘’இந்தவேட்   கோவன்பால்  யான்வைத்த   பாத்திரத்தை  தந்தொழியான்; கெடுத்தான

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 74 (ஆவதென்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி ஆவதென்   நின்பால்   வைத்த  அடைக்கலப்   பொருளை  வௌவிப் பாவகம்    பலவும்  செய்து  பழிக்குநீ   ஒன்றும்  நாணாய் , ‘’யாவரும

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 73 (வந்தபின்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி வந்த பின் தொண்டனாரும் எதிர் வழி பாடு செய்து சிந்தை செய்து அருளில் எங்கள் செய்தவம் என்று நிற்ப முந்தை நாள் உன்பால் வை

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 71 (ஆதியார்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி ஆதியார் நீல கண்டத்து அளவு தாம் கொண்ட ஆர்வம் பேதியா ஆணை கேட்ட பெரியவர் பெயர்ந்து நீங்கி் ஏதிலார் போல நோக்கி, ‘எம்மை என்

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 70 (மூண்ட)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி மூண்ட அப் புலவி தீர்க்க அன்பனார் முன்பு சென்று பூண்டயங்கு இளமென் சாயல் பொன் கொடி அனையார் தம்மை வேண்டுவ இரந்து கூறி மெ

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 69 (அவர்தம்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி                            திருத்தொண்டர்களுள் முதலாமவராகிய திருநீலகண்டர் அருள் வரலாற்றைக்  கூறும் இப்புராணத்தில் அத்தொண்

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 67 (வருமுறை)

திருச்சி  புலவர் இராமமூர்த்தி வரு முறை எரி மூன்று ஓம்பி மன்னுயிர் அருளால் மல்க தருமமே பொருளாக் கொண்டு தத்துவ நெறியில் செல்லும் அருமறை நான்கினோடு ஆ

Read More