சேக்கிழார் பா நயம் – 43

-திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி -------------------------------------------------- இறைவன் உலகில் முதன்முதலாக எழுந்தருளிய தலம் திருவாரூர் ஆகும். இங்கும

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 42

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி ----------------------------------------------- சுந்தரர் தில்லைத் திருத்தலத்தில் கூத்தப் பிரான் திருவடிகளில் வீழ்ந்து வ

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 41

-திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி தில்லையம்பலத்தில் மெய்யுணர்வுக் காட்சியைக் கண்டு மகிழ்ந்த சுந்தரர், அந்நகரில் அம்பலவனை வழிபட்டார். பின்னர், அங்கிருந்து

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 40

-திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி நமக்கு ஐந்துபொறிகள்,அதாவது அறிவுக்கருவிகள் உள்ளன. அவை மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்பன! இந்த ஐந்து அறிவுக் கருவிகள

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 38

-திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி   இதற்கு முன் திருமால் வழிபட்ட திருமாணிகுழி என்ற தலத்தைப் பற்றி நாம் கண்டோம். அதனை சிவக்கவிமணியார் மேலும் வ

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 30

- திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி சுந்தரரைத்  திருமணத்தின் போது  தடுத்தாட்கொண்ட  முதிய அந்தணர்  வேடத்தில்   வந்த   இறைவன் தம்  வழக்கில்  வென்றார்! அவர்

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் -19

-திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி கைலை மலையிலிருந்து தமிழகத்துக்கு இறைவனால் அனுப்பப் பெற்ற சுந்தரர், அவதாரம் செய்த திருமுனைப்பாடி நாட்டினைப்பற்றி கடந்த க

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 15 

-திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி முன்னர் ‘வளவ நின் புதல்வன் ‘ என்ற பாடலில் கொலைக் குற்றம் செய்தவனுக்கு ஆதரவான நீதி மன்ற வாதங்களை எடுத்துரைத்த அமைச்சரின்

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 9

புலவர் இராமமூர்த்தி   திருவாரூரில் வாழ்ந்த வேளாண்  குடியினரைப் பற்றிச் சேக்கிழார்  இப்பாடலில் கூறுகிறார்!  அவர்கள்தம்  நிலத்தில் விளைந்த பயிர்களில

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 4 

==================== திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி. -------------------------------------------------   கைலையில் தொடங்கிய வரலாறே  பெரிய புராணம். கை

Read More