Tag Archives: திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 118 (பொன்மலை)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி பொன்மலைப் புலிவென் றோங்கப் புதுமலை யிடித்துப் போற்று மந்நெறி வழியே   யாக    வயல்வழி   யடைத்த   சோழன் மன்னிய   வநபா    யன்சீர்    மரபின்மா  நகர   மாகுந் தொன்னெடுங்   கருவூ ரென்னுஞ்   சுடர்மணி   வீதி   மூதூர். பொருள்  பழைமையாகிய நெடிய கருவூர் என்று சொல்லப்பெறும் ஒளியும் அழகுமுடைய வீதிகளோடு கூடிய பழைய ஊர், வெற்றியின் அடையாளமாக இமயமலையினுச்சியில் புலிக்கொடி ஓங்கி நிற்க, அம்மலையினை இடித்துக் காவல் பொருந்தும்படி அமைத்த புதிய வழியே வழியாய் வழங்க ஏனை வழிகளை யடைத்த, கரிகாற் சோழர் முதல் ...

Read More »

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 117 (மல்லல்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி இலைமலிந்தசருக்கம் எறிபத்தநாயனார் திருத்தொண்டர் வரிசையில் ஒன்பதாமவராக வருபவர் எறிபத்தநாயனார். அவருடைய அருள்வரலாறு திருத்தொண்டர்புராணத்தின் மூன்றாம் சருக்கமாகிய  இலைமலிந்தசருக்கம் என்றபகுதியில் அமைகிறது. சுந்தரர் அருளிய திருத்தொண்டத்தொகை பதின்மூன்று எண்சீர் விருத்தங்களால் ஆனது. இந்நூலின் முதல்சருக்கம் திருமலைச்சருக்கம் ஆகும். அடுத்து   இரண்டாம் பாடல் தில்லைவாழ் எனத் தொடங்குகிறது. அதனையே சேக்கிழார் பெருமான்  தம் திருத்தொண்டர் புராணத்தின் இரண்டாம்  சருக்கமாகக்  கொண்டு ‘’தில்லைவாழந்தணர்  சருக்க’’த்தில்  அடியார்கள் எண்மரின் வரலாற்றைப் பாடினார். அவ்வாறே பதின்மூன்று சருக்கங்களுடன்  இப்புராணம்  அமைந்தது. இரண்டாம் விருத்தத்தின் முதலடி ‘’இலைமலிந்த சீர்நம்பி’’  ...

Read More »

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 116 (நாதர்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி நாதர் தந்திரு வருளினால் நற்பெருந் துலையே மீது கொண்டெழு விமானம தாகிமேற் செல்லக் கோதில் அன்பரும்  குடும்பமும்  குறைவறக்   கொடுத்த வாதி   மூர்த்தியா   ருடன்சிவ   புரியினை   யணைந்தார். பொருள் நாதருடைய திருவருளினாலே நல்ல பெரிய அந்தத் துலையே அவர்களை மேலே கொண்டு எழுகின்ற விமானமாகி மேற்செல்லக், குற்றமில்லாத அன்பராகிய நாயனாரும், அவரது மைந்தர் மனைவியாராகிய குடும்பத்தாரும் எஞ்ஞான்றும் குறைவுபடாத அழிவில் வான்பதங் கொடுத்த சிவ மூர்த்தியாருடனே சிவபுரியை அணைந்தனர். விளக்கம் துலையே விமானமதாகி மேற்செல்ல – ஐயர் தம்முன் தொழுதிருக்கும் ...

Read More »

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 115 (மண்டு)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி தொடக்கம் – நல்லூர்  அமர்நீதி நாயனார்  தம்மிடம் வேதியர் வைத்துச்சென்ற  கோவணத்தைக் காணாமல் தேடித்  திகைத்தார்!  தாம் வைத்த இடத்தில் அக்கோவணத்தைக் காணவில்லை. உறவினராலும் அப்பொருளைக்  கண்டுபிடிக்க  இயலவில்லை.  மானை  மறைத்துக்  கரத்தில்  தண்டேந்திய வேதியர் அதுகேட்டுத் தீப்போல் வெகுண்டார். அமர்நீதியார் உணர்வு கலங்கி ‘’என் பெரும்பிழையைப்  பொறுத்துக்  கொள்க; உங்களுக்கு ஒன்றுகூறுகிறேன். இக்கோவணம் தவிர யான்உங்களுக்குச் சிறந்த நல்ல பட்டாடைகள், மணிகள் கொண்ட புதிய ஆடையை ஏற்றுக்கொள்க‘’ என்று கூறி மிகவும்  பணிந்து வணங்கினார். அடியார் கூறியதை ஏற்றுக்கொண்ட ...

Read More »

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 114 (நல்ல)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி “நல்ல கோவணம்  கொடுப்பனென்று  உலகின்மேல்  நாளும் சொல்லு வித்ததுஎன் கோவணம் கொள்வது துணிந்தோ? ஒல்லை ஈங்குறு வாணிபம்  அழகிதே யுமக்கு!“என்று எல்லை யில்லவன்  எரிதுள்ளி னால்என  வெகுண்டான். நல்லூர்  அமர்நீதியாரிடம்  தம்  கோவணத்தை  வைத்துச்  சென்ற  வேதியர் அக்கோவணத்தை மறைத்துவிட்டு  அதற்குத்  தலைமுழுகினாரோ, சடையில் உள்ள கங்கைநீரில்  நனைந்தாரோ, வானம் பெய்த மழையில் நனைந்து வந்தார். அவரை அறுசுவை உணவுடன் அமர்நீதியார் வரவேற்ற பொழுது, ‘’நான் ஈரத்தை  மாற்ற முன்பு உம்மிடம் தந்த  கோவணத்தை தருக’’  என்றார். அந்தணரின் சூழ்ச்சியை ...

Read More »

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 113

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி பாடல் : “ஓங்கு கோவணப் பெருமையை யுள்ளவா றுமக்கே யீங்கு   நான்சொல வேண்டுவ தில்லைநீ   ரிதனை வாங்கி நான்வரு மளவுமும் மிடத்திக ழாதே யாங்கு வைத்துநீர் தாரு“ மென் றவர்கையிற்   கொடுத்தார். பொருள் : (குணத்தினால்) ஓங்கு கோவணத்தின் பெருமையை உள்ளபடி உமக்கே இங்கு நான் எடுத்துச் சொல்ல வேண்டுவதில்லை; நீர், இதை வாங்கி நான் நீராடித்திரும்பி வரும் வரையில் உம்மிடத்தில் இகழ்ந்து விடாமற் காப்பாற்றி ஆங்கு வைத்து நீர் திருப்பித் தருவீராக!“ என்று சொல்லி அதனை அந்நாயனாருடைய கையிலே ...

Read More »

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 112 (பேணும்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி  பாடல் பேணும்  அன்பரை  நோக்கி’’நீர்   பெருகிய  அடியார்க்கு ஊணும்   மேன்மையில்   ஊட்டிநற்   கந்தை  கீளுடைகள் யாணர்   வெண்கிழிக்  கோவணம்  ஈதல்கேட்   டும்மைக் காண   வந்தனம் ‘’  என்றனன்  கண்ணுதல்  கரந்தோன். பொருள் : இவ்வாறு   வழிபடும்  அன்பரை  நோக்கி, ‘’ நீர் (அன்பினால்) பெருகிய அடியவர்களுக்கு மேன்மை மிக்க  உணவும்  ஊட்டிக் கந்தை,  கீள், உடை  ஆகியவற்றையும்  புதிய வெண்மையான  உயர்ந்த  கோவணங்களையும் கொடுத்தல்  கேட்டு  உம்மைக்  காண வந்தோம் ‘’ என்று  நெற்றிக்கண்ணை  மறைத்து  வந்த இறைவர்  சொன்னார். ...

Read More »

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 111 (பிறை)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி பாடல் பிறைத்த ளிர்ச்சடைப் பெருந்தகைப் பெருந்திரு  நல்லூர்க் கறைக்க ளத்திறை கோவணப் பெருமைமுன் காட்டி நிறைத்த வன்புடைத் தொண்டர்க்கு நீடருள்  கொடுப்பான் மறைக்கு லத்தொரு பிரம  சாரியின் படிவாகி, அருஞ்சொற்பொருள் பிறைத்தளிர் – இளம்பிறையாகிய தளிர், கறைக்களம் = நஞ்சுண்ட கண்டம், கோவணம் = கீளுடை, மறைக்குலம் = வேதியர் சாதி, படிவாகி  = வடிவம் கொண்டு பொருள் பிறையாகிய தளிரைச் சூடிய சடையினையுடைய பெருந்தகையாகிய பெருந்திருநல்லூரில் எழுந்தருளிய திருநீலகண்டராகிய, இறைவனார், தமது கோவணத்தின் பெருமையை முன்காட்டி, அதன் மூலம், ...

Read More »

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 109 (மன்னும்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி அடுத்து, சிவனடியார்களுள் சிறந்த ஒருவராகிய அமர்நீதி நாயனார் புராணம் அமைந்துள்ளது. சோழநாட்டின் பழையாறை நகரில் வாழ்ந்த அமர்நீதி நாயனாரை  திருத்தொண்டத்தொகை , “அல்லி மென் முல்லை அம்தார் அமர் நீதிக்கு அடியேன்” என்று போற்றுகிறது. அவரைத்  திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி, “மிண்டும் பொழில்பழை யாறை அமர்நீதி வெண்பொடியின் முண்டம் தரித்த பிராற்குநல் லூரின்முன் கோவணம்நேர் கொண்டிங் கருளென்று தன்பெருஞ் செல்வமும் தன்னையுந்தன் துண்ட மதிநுத லாளையும் ஈந்த தொழிலினனே! “ என்று பாடுகிறது. இச்சரிதத்தில் பழையாறை வணிகர் அமர்நீதி நாயனாரின் செல்வமும், ...

Read More »

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 108 (ஓக்க)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி பாடல் ஒக்க நெடுநா ளிவ்வுலகி லுயர்ந்த சைவப்  பெருந்தன்மை    தொக்க நிலைமை நெறிபோற்றித் தொண்டு பெற்ற விறன்மிண்டர் தக்க வகையாற் றம்பெருமா னருளி னாலே தாணிழற்கீழ் மிக்க கணநா யகராகுந் தன்மை பெற்று விளங்கினார்.   பொருள் இதுபோலவே பலகாலம் இவ்வுலகிலே உயர்ந்த பெருந்தன்மைகள் யாவும் கூடிய நிலையாகிய சைவநெறியினைப் பாதுகாத்துத் திருத்தொண்டு செய்யும் பேறு பெற்று வாழ்ந்த விறன்மிண்ட நாயனார் தமது திருத் தொண்டினுக்குப் பொருந்திய வகையினாலே கணநாயகராகும் நிலைமை யினைப் பெற்றுத் திருவடிநிழற்கீழ் விளங்கினார். விளக்கம் ஒக்க – ...

Read More »

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 107 (திருவார்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி பாடல் திருவார் பெருமை திகழ்கின்ற “தேவா சிரிய னிடைப்பொலிந்து     மருவா நின்ற சிவனடியார் தம்மைத் தொழுது  வந்தணையா தொருவாறொதுங்கும்வன்றொண்டன்புறகென்றுரைப்பச்சிவனருளாற் பெருகா நின்ற பெரும்பேறு பெற்றார்; மற்றும் பெறநின்றார். பொருள் அருட்டிரு நிறைந்த பெருமை  எந்நாளும் விளங்குகின்ற தேவாசிரிய மண்டபத்திற் பொலிந்து பொருந்தி வீற்றிருக்கின்ற சிவனடி யார்களைத் தொழுது, அவர்கள்பால் வந்து அணையாமல் ஒரு புறமாக ஒதுங்கிச் செல்லும் வன்றொண்டன், ‘புறகு’ என்று உரைப்பதற்குச் சிவபெருமானருளிற் பெருகுகின்ற பெரிய பேறு பெற்றார் இந்நாயனார்.அதுவேயுமன்றிமேலும் பெறுதற்கமைந்து நின்றாரானார் விளக்கம் ‘’திருவார் பெருமை திகழ்கின்ற ...

Read More »

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 106 (அப்பொன்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி பாடல் : அப்பொன்  பதியின்   இடைவேளாண்   குலத்தை  விளக்க  அவதரித்தார் செப்பற் கரிய பெருஞ்சீர்த்திச் சிவனார் செய்ய   கழல்பற்றி எப்பற் றினையும்  அறஎறிவார்; எல்லை  தெரிய  ஒண்ணாதார் மெய்ப்பத்   தர்கள்பால்   பரிவுடையார்  எம்பி   ரானார்;  விறன்மிண்டர் பொருள் அந்த அழகிய பதியிலே வேளாண் குலத்தை விளக்கம் செய்ய அவதரித்தார்; சொல்லுதற்கரிய பெருஞ் சீர்த்தியுடைய சிவபெருமானாரின் சேவடிகளையே பற்றுக்கோடாகக் கொண்டு ஏனைய எல்லாப் பற்றுக்களையும் அறஎறிவார்; எல்லையிட வொண்ணாதார் உண்மையடியார்களிடத்து அன்புமிக உடையவர்; எமது பெருமானாராகிய விறன்மிண்டர். பொன்பதி – பொன் ...

Read More »

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 103 (தொண்டனார்க்கு)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி பாடல் : தொண்டனார்க்கு   இமயப்    பாவை   துணைவனார்   அவர்முன்  தம்மைக் கண்டவாறு      எதிரே   நின்று   காட்சிதந்து    அருளி,  மிக்க அண்டவா   னவர்கட்கு    எட்டா  அருட்கழல்    நீழல்   சேர கொண்டவாறு   இடையறாமல்   கும்பிடும்  கொள்கை  ஈந்தார்.   பொருள் : சிந்தை செய்த தொண்டனாருக்குப் பார்வதியம்மையார் கொழுநராகிய சிவபெருமான் அவர் முன் பன்னாளும் தம்மைக் கருத்தினில்வைத்துக் கண்டிருந்த வண்ணமே வெளிப்பட அவர் எதிரிலே வந்து காட்சி கொடுத்து அருள்புரிந்து, மிகுந்த தேவர்களுக்கும் எட்டாத தமது அருளாகிய சீபாதநீழல் சேரும்படி அருள் கொடுத்து, இடையறாமற் ...

Read More »

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 100 (மறைத்தவன்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி மறைத்தவன்    புகுந்த   போதே   மனமங்கு   வைத்த  தத்தன் இறைப்பொழு   தின்கண்   கூடி   வாளினால்   எறிய   லுற்றான் நிறைத்த  செங்குருதி   சோர   வீழ்கின்றார்  நீண்ட   கையால் தறைப்படும்   அளவில்   ‘’தத்தா   நமர்’’எனத்   தடுத்து  வீழ்ந்தார்! பொருள் மறைத்தவன் உள்ளே புகுந்த போதே,அங்கே மனம் வைத்துப் பார்த்திருந்த வனாகிய தத்தன் மிக விரைவில் அவ்விடத்திற் கூடி வாளினாலே அவனை வெட்ட முற்பட்டான்; மிகவும் இரத்தம் பெருகுதலால் விழுகின்ற வராகிய நாயனார், தாம் தரையில் வீழ்கின்ற அந்த அளவுக்குள் தமது நீண்ட கையினால் “தத்தா! ...

Read More »

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 99 (பேறெனக்கு)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி பாடல் : ‘’பேறெனக்கு  இதன்மே  லுண்டோ? பிரானருள்   செய்த இந்த மாறில்ஆ   கமத்தை   வாசித்  தருள்செய   வேண்டும் ‘’  என்ன ‘’நாறுபூங்   கோதை   மாது   தவிரவே   நானும்  நீயும்  வேறிடத்து   இருக்க  வேண்டும் ‘’  என்றவன்  விளம்ப   வேந்தன் , பொருள் : “எனக்கு இதனின் மேலாம் பேறு வேறுண்டோ? இறைவன் அருளிச்செய்த இந்த மாறில்லாத ஆகமத்தை வாசித்து அருளிச் செய்யவேண்டும்“ என்று அரசர் சொல்ல,“வாசனையுடைய பூமாலை யணிந்த தேவியாரும் இவ்விடத்தி  னின்றும்  நீங்கவே, நானும் நீயும் தனியாகிய இடத்தில் ...

Read More »