நூலென்னும் வித்து..

நாகினி   படிக்க வாங்கும் நூல்களிலே மடிக்க இயலா கருத்துண்டேல் எடுத்த நூலைத் தரையதுவே உடுத்த கீழே வைப்போமோ! கருத்து உரைக்கும் புத்தகமே

Read More

உடையது!

உடையது! உடையது உடையது பெண்ணுக்கு ஆர்வம் உடையது கட்டுக் கட்டாய் அடுக்கி ௮டுக்கி வைத்தும் தீராது உடையது மீதே கண் உடையது! தடையது இல்லை உடையது

Read More

விரும்பும் நல்லறம்!

நாகினி   சூடும் மல்லி பூவும் வாசம் ..சேரும் மணநாளில் பாடும் பாட்டு வாராய் தோழி .. பாகாய் இசைந்தோடக் காட்டும் நாணச் சிவப்பு பெண்ணின்

Read More

விடியும்!

நாகினி   வந்த எதுவும் விரும்பிய வரமல்ல சென்ற யாவையும் செதுக்கி பதித்தவையல்ல! வந்ததை விரும்பி வெந்ததைத் தின்று விதி வந்து மாள வெட்க

Read More

பெண் பாவின் வெண்பா

எடுத்த செயலை எளிதாய் முடித்து அடுத்த பயணத்தை அன்றே - தொடுத்திட வாழவழி ஆக்கும் வழக்கத்தின் தூணாகும் வேழமுகன் தம்பிக்கை வேல்! படிக்கும் அறிவினால்

Read More

குடும்ப வண்டி..

நாகினி   செல்வம் சேர்ந்தே மழலைச் செல்வம் சேர்ந்தே வருடந்தவறாமல் இல்லறத்தின் நல்லறமாக செல்வம் சேர்ந்தே மழலைச் செல்வம் சேர்ந்தே செழ

Read More

மனித இயல்பு!

நாகினி   சென்ற காலத்து துயரம் நினைந்து வருங்காலத்து விளைவின் பயம் கொண்டு நிகழ் காலத்து இன்பங்களைச் சோக இருளாக்குதல் மனித இயல்பு...

Read More

புரட்சி கண்டும் புரட்சி

நாகினி   பசுமை புரட்சி கண்டும் பகடை ஆகி பகடி ஆடி பசுமை இயற்கை சுவாசம் பகல் கனவாய் எதிர் சந்ததி கையேந்த பசுமை மகவைக் காவு கொடுக்கின்றோம்

Read More

இமை..

நாகினி   சிறு துரும்பு நுழைவை படபடவென அடித்து மூடி விழி காக்கும் இமைகள் உன் மொத்த உருவம் உள்நுழைந்தும் இமைக்க மறந்ததென்ன மாயமோ!

Read More

எரியும் வேதனை..

நாகினி   அரசுப்பள்ளி மாணவரும் ஆங்கிலம் நுனி நாக்கில் பேசுகிறார்... வீட்டுக்கொருவர் படிப்பாளர் என கல்வி நிலைப் பல்கித் தான் வருகிறது..

Read More

அவ்வளவுதான் விளக்கம்!

நாகினி   மனமது புரியவில்லை உண்மை மனிதமெது விளங்கவில்லை வெற்று வாய் வார்த்தை வெறுமை துயரதை துடைப்பதில்லை தன் நிலை புரியவில்லை குழ

Read More

அண்ணா!

நாகினி நடுத்தர குடும்பத்து நெசவாளர் நடராஜன் பங்காருஅம்மை பெற்ற மகவாளர் காஞ்சி தந்த பேச்சாளர் அண்ணா! திராவிட இயக்க மூச்சாளர் தமிழ் ஆங்

Read More

வாழ்க்கை

நாகினி நேர்படப் பேசி நேர்படச் செயலாற்றி நேர்பட நடந்தால் நேர்படமாகும் நித்தியவாழ்க்கை கூர் புத்தியைக் கூர் நல்நூலால் கூர் ஆழ்படிப்ப

Read More