கலைஞருக்கு ஒரு இரங்கற்பா

    தமிழன்னை தவிக்கின்றாள் ! ஜெயராமசர்மா ..... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா தமிழ்த்தாயின் தவப் புதல்வா தானாக எழுச்சி பெற்றாய்

Read More

நரகமதைச் சுமந்து நிற்பாள் !

(எம் . ஜெயராமசர்மா ..... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா) பாரினிலே  பெரும்   படைப்பாய் பரிணமித்த படைப்பு  என்றால் பாங்கான  பெண் படைப்பே ஆகும் என

Read More

உயர்ந்து நின்றார் காமராசர் !

( எம். ஜெயராமசர்மா...... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா ) இலக்கியங்கள்  இலக் கணங்கள் எதும் அவர் படிக்கவில்லை இங்கீலீசு பள்ளிக் கூடம் எட்டி அவர் ப

Read More

ஆண்டவர்க்கே புரியவில்லை

( எம் . ஜெயராமசர்மா ..... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா ) நிலவினிலே காலை வைத்தான் நீள்கடலை சுற்றி வந்தான் வளம் கொழிக்க வைப்பதற்கு வகுத்து நின்

Read More

உதவிநிற்கும் என உணர்வோம் !

(எம் . ஜெயராமசர்மா ..... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா) இந்துமதம்  பெளத்தமதம்  இஸ்லாமொடு  கிறீஸ்தவமும் வந்திங்கு  பலவற்றை வழங்கியே இருக்கிறது

Read More

மரணவாசல் போகின்றார் !

எம். ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா பணத்தினால் போதை வரும் பதவியினால் போதை வரும் பட்டம் பல பெற்றாலும் போதை தலைக் கேறிவிடும் இ

Read More

அழவிட்டுப் போனதேனோ !

எம் . ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா பாடியகுயில்   பறந்தோடிவிட்டது பாட்டுக்கேட்ட  யாவருமே பரிதவித்தே நிற்கின்றார் பலமொழிகள் குயில

Read More

எனக்கு அவர் வரமாகும் !

(எம்.ஜெயராமசர்மா ..மெல்பேண்..அவுஸ்திரேலியா ) பெற்றெடுத்தாள் அன்னை பேணிநின்றார் தந்தை கற்பதற்கு கைபிடித்து கல்வியிலே ஏணியானார் முற்றுமே

Read More

எல்லாப் புகழும் இறைவனுக்கே !

எம். ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா எல்லாப் புகழும் இறைவனுக்கே இயன்றவரை உதவிடுவோம் யாவர்க்குமே நல்லவற்றை நினைத்திடுவோம் நாளெல

Read More

நாம்படிப்போம் வள்ளுவத்தை !

  எம். ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா படைக்கின்ற இலக்கியங்கள் பயனளிக்கும் பாங்கினிலே கிடைக்கின்ற போதுதான் படைப்பினுக்கு உயர

Read More

அவலக்குரல் கேட்கலையா !

    ( எம் . ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா ) பொருள்தேடும் நோக்கத்தில் புதைகுழிகள் தோண்டுகிறார் வருவாயை மனமிருத்தி ம

Read More