அறிந்துகொள்வோம்!

-மேகலா இராமமூர்த்தி தமிழன்னையின் தவப்புதல்வர்! நம் தாய்த்திருநாடாம் இந்தியா சுதந்திரக்காற்றைச் சுவாசிக்கத் தொடங்கி நாளையோடு (2015 ஆகஸ்ட் 15-ஆம் நா

Read More

அறிந்துகொள்வோம்!

-மேகலா இராமமூர்த்தி சின்னப் பையனும் கொழுத்த மனிதனும்! பெயர்களைப் பார்த்ததும் சின்னப் பையன் ஒருவனைப் பற்றியும், கொழுத்த மனிதன் ஒருவனைப் பற்றியும் ஏதோ

Read More

அறிந்துகொள்வோம்!

-மேகலா இராமமூர்த்தி விருதுகளை விரும்பாத விந்தை மனிதர்! ஜார்ஜ் பெர்னார்ட் ஷா (George Bernard Shaw)   அயர்லாந்தைச் சேர்ந்த புகழ்பெற்ற நாடக

Read More

அறிந்துகொள்வோம்!

-மேகலா இராமமூர்த்தி நரையில வாகுதல் யாங்ஙனம்? மனித வாழ்க்கையில் குழந்தைப் பருவம் தொடங்கிக் கிழப் பருவம் வரை பருவங்கள் பல. பருவத்திற்கேற்ப உருவத்தில்

Read More

அறிந்துகொள்வோம்!

-மேகலா இராமமூர்த்தி பக்கவாதத்தை வெல்வோம்! உலக மக்களை அதிகம் தாக்கும் நோய்களில் இரண்டாமிடத்தில் இருப்பது பக்கவாதம் (stroke) அல்லது பாரிசவாதம் எனும்

Read More