விண்ணேறு!

ஏறன் சிவா எத்தடை வரினும் முன்னேறு -- மன இடரினைக் கிழித்தே விண்ணேறு! -- கடல் முத்தினைப் போலே ஒளிவீசு! -- நீ மூடரைச் செதுக்கும் உளிவீசு! கத்தியின்

Read More

ஏறன் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து!

ஏறன் சிவா சிந்தனை மிகவே தந்தும்; சிறுமைகள் விலகச் செய்தும்; நிந்தனை செய்தார் பேச்சின் நிலைகடந் தேற வைத்தும்; சந்தனம் போல் மணக்கும் பாடலைத்

Read More

இனச்சுடர் எழுக!

ஏறன் சிவா வான்தரும் சுடர்போல் வண்டமிழ் இனத்தார் மனங்களில் ஒளிவிடும் சுடரே! தீந்தமிழ் என்னும் தென்னவள் வயிற்றில் திடமுள மழலையாய்ப் பிறந்தாய்! மீ

Read More

ஏறன் சிவாவின் துளிப்பாக்கள்

ஏறன் சிவா புகார் தெரிவித்ததும் உடனே நடவடிக்கை எடுத்தனர்! புகார் கொடுத்தவர் மீது!                   **** இடைவிடாமல் தொடர்கிறது உண்ணாவிரதப் போ

Read More

ஏறன் சிவா துளிப்பாக்கள்

ஏறன் சிவா வீசப்பட்ட விதைகள் முளைத்து வந்தது நம்பிக்கை!                **** துள்ளியோடிய அணில் ஏறி அமர்ந்துகொண்டது மனத்தில்!                 ***

Read More

தமிழரின் நாக்கு!

ஏறன் சிவா  மீன்புலிவில் வேந்தருடை மெய்யுரைக்கத் தமிழர்நா கூசாது! -- அவர் வான்முட்டும் வரலாற்றை வகுத்துரைக்கத் தமிழர்நா கூசாது! -- இங்கே காண்!தமிழ

Read More

மூவர் வாழ்க!

ஏறன் சிவா  தன்நாட்டின் எல்லைக்குள் தொழில்கள் செய்யத் தரையிரங்கி வந்தவர்கள்; இங்கி ருக்கும் பொன்வளத்தைக் கண்டுமனப் பேரா சையால் போர்செய்து; தந

Read More

குழந்தைகள் உலகம்!

ஏறன் சிவா எழுந்து எழுந்து குதியுங்கள்! -- உங்கள் இதழில் சிரிப்பைப் பதியுங்கள்! விழுந்தும் எழுந்தும் ஓடுங்கள்! -- நாட்டின் வீதி யெங்கும் ஆடுங்கள்

Read More

அருள் வேட்டல்

ஏறன் சிவா வற்றாத கற்பனை வேண்டும்  நாளும் வளமான சிந்தனை வேண்டும் -- கவிச் சொற்சுடர் மதிதனில் வேண்டும் அவை சோர்வுறாப் பயன்தரல் வேண்டும் -- க

Read More

தோழிப் பாட்டு!

ஏறன் சிவா மலரென் றழைத்தாரடி — உன்றன் மனத்தைக் குழைத்தாரடி — தோழி வலிமை யிழந்தாயடி! அழகைப் புகழ்ந்தாரடி — உன்றன் அறிவை யிகழ்ந்தாரடி — தோழி

Read More

தமிழாட்டாரே

- ஏறன் சிவா அறிவென நினைத்துக் கொண்டு         ஆங்கிலப் பள்ளி நூறு தெருவெலாம் திறந்து வைத்தோம்!          தென்மொழியை மறந்தோம்! பெருமையாய் அதனை எண்

Read More

தோழா கேள்

- ஏறன் சிவா எதிர்பார்த்த உன்வெற்றி இடம்மாறிப் போகலாம்! புதிதாகத் தோல்விகளும் போர்த்தொடுத்து நிற்கலாம்! சதியெல்லாம் உனக்கெதிராய் சாட்டையைச் சுழ

Read More

காலம்

-ஏறன் சிவா ஓடும் காலம் ஒருநாளும் உனக்காய் மட்டும் நிற்காது! தேடித் துன்பம் வரும்முன்னே தீர்த்துக் கட்ட முடியாது! கூடி நேரம் வருமென்று காலம் க

Read More

பசியின் வலி

- ஏறன் சிவா பசிக்குப் படையல் படைத்திங்குப்        பண்பைக் காத்தார் நம்முன்னோர் புசிக்கும் சோறும் பொய்யாகப்        புவியில் மாறிப் போனதன்றோ

Read More