மூவர் வாழ்க!

ஏறன் சிவா  தன்நாட்டின் எல்லைக்குள் தொழில்கள் செய்யத் தரையிரங்கி வந்தவர்கள்; இங்கி ருக்கும் பொன்வளத்தைக் கண்டுமனப் பேரா சையால் போர்செய்து; தந

Read More

குழந்தைகள் உலகம்!

ஏறன் சிவா எழுந்து எழுந்து குதியுங்கள்! -- உங்கள் இதழில் சிரிப்பைப் பதியுங்கள்! விழுந்தும் எழுந்தும் ஓடுங்கள்! -- நாட்டின் வீதி யெங்கும் ஆடுங்கள்

Read More

அருள் வேட்டல்

ஏறன் சிவா வற்றாத கற்பனை வேண்டும்  நாளும் வளமான சிந்தனை வேண்டும் -- கவிச் சொற்சுடர் மதிதனில் வேண்டும் அவை சோர்வுறாப் பயன்தரல் வேண்டும் -- க

Read More

தோழிப் பாட்டு!

ஏறன் சிவா மலரென் றழைத்தாரடி — உன்றன் மனத்தைக் குழைத்தாரடி — தோழி வலிமை யிழந்தாயடி! அழகைப் புகழ்ந்தாரடி — உன்றன் அறிவை யிகழ்ந்தாரடி — தோழி

Read More

தமிழாட்டாரே

- ஏறன் சிவா அறிவென நினைத்துக் கொண்டு         ஆங்கிலப் பள்ளி நூறு தெருவெலாம் திறந்து வைத்தோம்!          தென்மொழியை மறந்தோம்! பெருமையாய் அதனை எண்

Read More

தோழா கேள்

- ஏறன் சிவா எதிர்பார்த்த உன்வெற்றி இடம்மாறிப் போகலாம்! புதிதாகத் தோல்விகளும் போர்த்தொடுத்து நிற்கலாம்! சதியெல்லாம் உனக்கெதிராய் சாட்டையைச் சுழ

Read More

காலம்

-ஏறன் சிவா ஓடும் காலம் ஒருநாளும் உனக்காய் மட்டும் நிற்காது! தேடித் துன்பம் வரும்முன்னே தீர்த்துக் கட்ட முடியாது! கூடி நேரம் வருமென்று காலம் க

Read More

பசியின் வலி

- ஏறன் சிவா பசிக்குப் படையல் படைத்திங்குப்        பண்பைக் காத்தார் நம்முன்னோர் புசிக்கும் சோறும் பொய்யாகப்        புவியில் மாறிப் போனதன்றோ

Read More

வேண்டுவன

-கவிஞர் ஏறன் சிவா  நூல்பல கற்க வேண்டும் நுண்மைகள் அறிய வேண்டும் தோள்களில் வலிமை வேண்டும் தொய்விலா நிலையும் வேண்டும் சூழ்ச்சிகள் உணர வேண்டும் ச

Read More