அக இலக்கியச் சிறு பாத்திரங்கள்- 15 (தலைவனின் தந்தை)

ச. கண்மணி கணேசன் (ப.நி.), முன்னாள் முதல்வர் & தமிழ்த் துறைத்தலைவர், ஸ்ரீகாளீஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி. முன்னுரை அகப்பாடலில் தலைவனின் தந்தை நேரடிய

Read More

அக இலக்கியச் சிறு பாத்திரங்கள் – 14 (தலைவியின் தந்தை)

ச. கண்மணி கணேசன் (ப.நி.), முன்னாள் முதல்வர் & தமிழ்த் துறைத்தலைவர், ஸ்ரீகாளீஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி. முன்னுரை சிறுபாத்திர வரிசையில் அடுத்து நிற

Read More

அக இலக்கியச் சிறு பாத்திரங்கள் – 13 (அகவன் மகள்)

ச. கண்மணி கணேசன் (ப.நி.), முன்னாள் முதல்வர் & தமிழ்த் துறைத்தலைவர், ஸ்ரீகாளீஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி. முன்னுரை அகஇலக்கியச் சிறுபாத்திரங்களின் அக

Read More

அக இலக்கியச் சிறுபாத்திரங்கள் – 12 (சேரிமக்கள்)

ச. கண்மணி கணேசன் (ப.நி.), முன்னாள் முதல்வர் & தமிழ்த்துறைத் தலைவர், ஸ்ரீகாளீஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி. முன்னுரை சிறுபாத்திர வரிசையில் அடுத்து இடம

Read More

அக இலக்கியச் சிறுபாத்திரங்கள் – 11 (குறமகள்)

ச. கண்மணி கணேசன் (ப.நி.), முன்னாள் முதல்வர்& தமிழ்த்துறைத் தலைவர், ஸ்ரீகாளீஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி. முன்னுரை குறமகள்  என்னும் பாத்திரம் தே

Read More

அக இலக்கியச் சிறுபாத்திரங்கள் – 10 (குறவன்)

ச.கண்மணி கணேசன் (ப.நி.), முன்னாள் முதல்வர்& தமிழ்த்துறைத் தலைவர், ஸ்ரீகாளிஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி. முன்னுரை சிறுபாத்திர வரிசையில் அடுத்து இடம்ப

Read More

அக இலக்கியச் சிறுபாத்திரங்கள் – 9 (குயவன்)

ச. கண்மணி கணேசன் முதல்வர் & தமிழ்த்துறைத் தலைவர் (ப.நி.), ஸ்ரீகாளீஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி முன்னுரை  குயவன் ஒரே ஒரு அகப்பாடலின் பின்புலத்தில் வர

Read More

அக இலக்கியச் சிறுபாத்திரங்கள்- 8 (கிளை)

ச. கண்மணி கணேசன் முதல்வர் & தமிழ்த்துறைத் தலைவர் (ப.நி.), ஸ்ரீகாளீஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி முன்னுரை அஃறிணைப் பொருட்களுள்; அணிகலனில் கோத்த மணிகள்

Read More

அக இலக்கியச் சிறுபாத்திரங்கள்- 7 (ஏதிலர்)

ச.கண்மணி கணேசன், முதல்வர் & தமிழ்த்துறைத் தலைவர் (ப.நி.), ஸ்ரீகாளீஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி. முன்னுரை சிறுபாத்திரங்களுள் ‘ஏதிலர்’ என்னும் பாத்திர

Read More

அக இலக்கியச் சிறுபாத்திரங்கள்- 6 (ஏவலிளையர்)

ச.கண்மணி கணேசன், முதல்வர் & தமிழ்த்துறைத் தலைவர் (ப.நி.), ஸ்ரீகாளீஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி. முன்னுரை ஏவல் இளையர் என்னும் குழுப்பாத்திரம் அகஇலக்க

Read More

அக இலக்கியச் சிறுபாத்திரங்கள்- 5 (ஊரார்)

ச. கண்மணி கணேசன், முதல்வர்& தமிழ்த்துறைத் தலைவர், ஸ்ரீகாளீஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி.  முன்னுரை பெயரிலேயே பன்மை விகுதி கொண்ட ‘ஊரார்’ என்னும் குழுப

Read More

அக இலக்கியச் சிறுபாத்திரங்கள்- 4 (உழவன்)

ச. கண்மணி கணேசன், முதல்வர் & தமிழ்த்துறைத் தலைவர் (ஓய்வு), ஸ்ரீகாளீஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி. முன்னுரை ஒரே ஒரு பாடல் காட்சியில் நேரடியாகத் தோழியி

Read More