சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 92 (வழிவரும்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி வழிவரும்  இளைப்பி  னோடும்  வருத்திய  பசியி  னாலே அழிவுறும்  ஐயன்  என்னும்  அன்பினிற்  பொலிந்து  சென்று குழிநிரம்  பாத

Read More

நாலடியார் நயம் – 40

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 40. காம நுதலியல் பாடல் 391 (தலைமகற்கு வாயிலில் நேர்ந்த தோழி தலைமகள் புலவிநீங்கச் சொல்லியது) முயங்காக்கால் பாயும் பசலைமற்று

Read More

நாலடியார் நயம் – 39

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 39. கற்புடை மகளிர் பாடல் 381 அரும்பெற்று கற்பின் அயிராணி யன்ன பெரும்பெயர்ப் பெண்டிர் எனினும் - விரும்பிப் பெறுநசையால் பின்னி

Read More

நாலடியார் நயம் – 38

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 38. பொது மகளிர் பாடல் 371 விளக்கொளியும் வேசையர் நட்பும் இரண்டும் துளக்கற நாடின்வே றல்ல; - விளக்கொளியும் நெய்யற்ற கண்ணே அறுமே

Read More

நாலடியார் நயம் – 37

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 37. பன்னெறி பாடல் 361 மழைதிளைக்கும் மாடமாய் மாண்பமைந்த காப்பாய் இழைவிளக்கு நினறிமைப்பின் என்னாம்? - விழைதக்க மாண்ட மனையானை ய

Read More

நாலடியார் நயம் – 36

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 36. கயமை பாடல் 351 ஆர்த்த அறிவினர் ஆண்டிளையர் ஆயினும் காத்தோம்பித் தம்மை அடக்குப மூத்தொறூஉம் தீத்தொழிலே கன்றித் திரிதந்து எர

Read More

நாலடியார் நயம் – 35

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 35. கயமை பாடல் 341 கப்பி கடவதாக் காலைத்தன் வாய்ப்பெயினும் குப்பை கிளைபோவாக் கோழிபோல்; - மிக்க கனம்பொதிந்த நூல்விரித்துக் காட

Read More

நாலடியார் நயம் – 34

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 34. பேதைமை பாடல் 331 கொலைஞர் உலையேற்றித் தீமடுப்ப ஆமை நிலையறியாது அந்நீர் படிந்தாடி அற்றே கொலைவல் பெருங்கூற்றம் கோள்பார்ப்ப

Read More

நாலடியார் நயம் – 33

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 33. புல்லறிவாண்மை பாடல் 321 அருளின் அறமுரைக்கும் அன்புடையார் வாய்ச்சொல் பொருளாகக் கொள்வர் புலவர்; - பொருளல்லா ஏழை அதனை இகழ்ந

Read More

நாலடியார் நயம் – 32

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 32. அவையறிதல் பாடல் 311 மெய்ஞ்ஞானக் கோட்டி உறழ்வழி விட்டாங்கோர் அஞ்ஞானம் தந்திட்டு அதுவாங்கு அறத்துழாய்க் கைஞ்ஞானம் கொண்டொழு

Read More

நாலடியார் நயம் – 31

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 31. இரவச்சம் பாடல் 301 நம்மாலே யாவாந் நல்கூர்ந்தார் எஞ்ஞான்றுந் தம்மாலாம் ஆக்கம் இலரென்று - தம்மை மருண்ட மனத்தார்பின் செல்பவ

Read More

நாலடியார் நயம் – 30

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 30. மானம் பாடல் 291 திருமதுகை யாகத் திறனிலார் செய்யும் பெருமிதம் கண்டக் கடைத்தும் - எரிமண்டிக் கானத் தலைப்பட்ட தீப்போல் கனலு

Read More

நாலடியார் நயம் – 29

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 29. இன்மை பாடல் 281 அத்திட்ட கூறை அரைச்சுற்றி வாழினும் பத்தெட்டு உடைமை பலருள்ளும் பாடெய்தும் ஒத்த குடிப்பிறந்தக் கண்ணும் ஒன்

Read More

நாலடியார் நயம் – 28

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 28. ஈயாமை பாடல் 271 நட்டார்க்கும் நள்ளா தவர்க்கும் உளவரையால் அட்டது பாத்துண்டல் அட்டுண்டல்; - அட்டது அடைந்திருந்து உண்டொழுகு

Read More

நாலடியார் நயம் – 27

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 27. நன்றியில் செல்வம் பாடல் 261 அருகல தாகிப் பலபழுத்தக் கண்ணும் பொரிதாள் விளவினை வாவல் குறுகா; பெரிதணிய ராயினும் பீடிலார் செ

Read More