ஒன்பதாம் ஆண்டில் வல்லமை மின்னிதழ்

அண்ணாகண்ணன் உலகத் தமிழ்ச் செம்மொழி மாநாடு தொடங்குவதற்கு ஒரு மாதம் முன்பு, 2010 மே 16 அன்று செல்வ முரளி உதவியுடன்  வல்லமையைத் தொடங்கினோம். பேரா.இ.அண்ண

Read More

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 36

  கேள்வி : இத்தனை காலமாக இந்தியாவின் ஒரே செம்மொழி என்று கூத்தாடப்பட்டு வந்த வடமொழிக்கு இல்லாத, அதேபோது தமிழுக்கு மட்டுமே இருப்பதாக, நிறுவப்பட்ட சிறப

Read More

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 34

இ. அண்ணாமலை கேள்வி:அல்ல என்ற சொல்லைப் பன்மையில் மட்டுமின்றி, ஒருமையிலும் பலர் பயன்படுத்துகிறார்கள் (அப்படி அல்ல, நான் சொல்வது அது அல்ல); இல்லை, அல்ல,

Read More

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 33

சிகாகோ பல்கலைக்கழகத் தமிழ்ப் பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலை, தமிழ் மொழி சார்ந்த கேள்விகளுக்குத் தொடர்ந்து பதில் அளிக்கிறார். இதோ அடுத்த பகுதி: ஒன்று என்ற சொல

Read More

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 31

சிகாகோ பல்கலைக்கழகத் தமிழ்ப் பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலை, தமிழ் மொழி சார்ந்த கேள்விகளுக்குத் தொடர்ந்து பதில் அளிக்கிறார். இதோ அடுத்த பகுதி:   செம்

Read More

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 30

சிகாகோ பல்கலைக்கழகத் தமிழ்ப் பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலை, தமிழ் மொழி சார்ந்த கேள்விகளுக்குத் தொடர்ந்து பதில் அளிக்கிறார். இதோ அடுத்த பகுதி:   செம்மொழி

Read More

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 29

சிகாகோ பல்கலைக்கழகத் தமிழ்ப் பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலை, தமிழ் மொழி சார்ந்த கேள்விகளுக்குத் தொடர்ந்து பதில் அளிக்கிறார். இதோ அடுத்த பகுதி: செம்மொழி இளம

Read More

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 28

சிகாகோ பல்கலைக்கழகத் தமிழ்ப் பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலை, தமிழ் மொழி சார்ந்த கேள்விகளுக்குத் தொடர்ந்து பதில் அளிக்கிறார். இதோ அடுத்த பகுதி: செம்மொழி இளம

Read More

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 27

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலை, தமிழ் மொழி சார்ந்த கேள்விகளுக்குத் தொடர்ந்து பதில் அளிக்கிறார். இதோ அடுத்த பகுதி: செம்மொழி இளம் அறிஞரும் பச்சையப்பன் கல்லூர

Read More

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 26

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலை, தமிழ் மொழி சார்ந்த கேள்விகளுக்குத் தொடர்ந்து பதில் அளிக்கிறார். இதோ அடுத்த பகுதி: அண்ணாகண்ணன் எழுப்பிய கேள்வி: ஆங்கில ஒலிப

Read More

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 25

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலை, தமிழ் மொழி சார்ந்த கேள்விகளுக்குத் தொடர்ந்து பதில் அளிக்கிறார். இதோ அடுத்த பகுதி: அண்ணாகண்ணன் எழுப்பிய கேள்வி: அண்மையில் ம

Read More

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 24

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலை, தமிழ் மொழி சார்ந்த கேள்விகளுக்குத் தொடர்ந்து பதில் அளிக்கிறார். இதோ அடுத்த பகுதி: இலண்டன் பள்ளியில் தமிழ் படிக்கும் மாணவர

Read More

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 23

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலை, தமிழ் மொழி சார்ந்த கேள்விகளுக்குத் தொடர்ந்து பதில் அளிக்கிறார். இதோ அடுத்த பகுதி: விஜயராகவன் எழுப்பிய கேள்வி: “பேச்சுத் தம

Read More

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 22

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலை, தமிழ் மொழி சார்ந்த கேள்விகளுக்குத் தொடர்ந்து பதில் அளிக்கிறார். இதோ அடுத்த பகுதி: விஜயராகவன் எழுப்பிய கேள்வி: க்ரியாவின் த

Read More