சேவடி தொழுது நின்றால் தெரிசனம் தருவான் கந்தன்!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா  வேலினைக் கையில் ஏந்தி வெற்றியைத் தந்த கந்தன் மூலமாய் நின்ற மூர்த்தி பொறியிலே வந்த கந்தன் கார்த்

Read More

வாடும் நிலை போயகல வந்து நிற்பாய் தீபாவளி!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா வண்ண வண்ண மத்தாப்பு வகை வகையாய்ப் பட்டாசு எண்ண வெண்ண நாவூறும் இனிப்பு நிறை பட்சணங்கள் கண் எதிரே

Read More

உயர்பொருளே!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா. பிறப்பறுக்கும் பெரும்பொருளே பெருவெளியில் நிறைபொருளே செருக்கறுக்கும் செம்பொருளே திருமுறைய

Read More

சீக்கிரம் அருள்வாய் கந்தா

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா  மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா கருவிலே கருணை வேண்டும் கல்வியில் உயர்வு வேண்டும் தெருவெலாம் அலையா வண்ணம் தினமெனைக் காக்க

Read More

அப்பா

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா, மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா தேரிலே சாமிவந்தால் தோளிலே தூக்கிவைத்து பாரடா என்றுகாட்டும்  பாங்கினை மறக்கமாட்டேன் ஊரிலே யுள்ளார

Read More

பெண் என்னும் பெருவரம்!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா, மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா கண்னுக்குள் மணியாக மண்ணுக்கு உரமாக விண்ணுக்குள் நிலவாக விளங்குபவள் பெண்ணாவாள் எண்ணத்தில் இரக்கமதை

Read More

நிம்மதியே நின்பாதம் தாயே!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா, மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா கல்வியொடு செல்வம் தரவேண்டும் தாயே கசடகல என்றும் துணைநீயே தாயே உள்ளமதில் என்றும் உறுதிநிறை தாயே உன

Read More

காலமெலாம் வாழும் கண்ணதாசன்!

மகாதேவஐயர் ஜெயராமசர்மா, மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா திரையுலகில் புகுந்தாலும் திறலுடைய சொற்கொண்டு பலருடைய மனமுறையப் பாடியவர் நின்றாரே நிலைநிற்கும் பலகரு

Read More

கொன்றுவிட்டால் சுவர்க்கம் கிடைக்குமா?

-மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா, மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா வெறி கொண்டு அலைகின்ற நெறி பிறழ்ந்த கூட்டமதால் கறை படியும் காரியங்கள் கண் முன்னே காண்கின்றோம்

Read More

இதோ, நம் வேட்பாளர்!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராம சர்மா, மெல்பேண் , ஆஸ்திரேலியா தேர்தல்தேர்தல் தேர்தலென்று தெருவெல்லாம் திரிகிறார் ஆளைஆளை அணைத்துபடி அன்புமுத்தம்

Read More

தங்கச் சிலம்பொலியார்!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா, மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா சித்திரை பிறக்குமுன்னர் சிலம்பொலி அடங்கியதே! மொத்தமுள்ள தமிழறிஞர் முழுப்பேரும் அழுகின்றார்!

Read More

துணை அவள்!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா (மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா) பெண்புத்தி தனைக்கேட்டால் பின்விளைவு நன்றாகும்! நன்புத்தி நவில்பவளே நம்முடைய தாயன்றோ! துன்மதிகள்

Read More

போராட்டம்!

எம். ஜெயராமசர்மா, மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா நீதிக்கும் போராட்டம் நியாயத்துக்கும் போராட்டம் சாதிக்கும் போராட்டம் சமயத்துக்கும் போராட்டம் போதிக்கும

Read More

நாட்டுநிலை என்னாகும் !

  எம் . ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா      நீதிபற்றி இலக்கியங்கியங்கள் நிறையவே வந்தவிடம் போதனைகள் பலபுக

Read More