நிம்மதியே நின்பாதம் தாயே!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா, மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா கல்வியொடு செல்வம் தரவேண்டும் தாயே கசடகல என்றும் துணைநீயே தாயே உள்ளமதில் என்றும் உறுதிநிறை தாயே உன

Read More

காலமெலாம் வாழும் கண்ணதாசன்!

மகாதேவஐயர் ஜெயராமசர்மா, மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா திரையுலகில் புகுந்தாலும் திறலுடைய சொற்கொண்டு பலருடைய மனமுறையப் பாடியவர் நின்றாரே நிலைநிற்கும் பலகரு

Read More

கொன்றுவிட்டால் சுவர்க்கம் கிடைக்குமா?

-மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா, மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா வெறி கொண்டு அலைகின்ற நெறி பிறழ்ந்த கூட்டமதால் கறை படியும் காரியங்கள் கண் முன்னே காண்கின்றோம்

Read More

இதோ, நம் வேட்பாளர்!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராம சர்மா, மெல்பேண் , ஆஸ்திரேலியா தேர்தல்தேர்தல் தேர்தலென்று தெருவெல்லாம் திரிகிறார் ஆளைஆளை அணைத்துபடி அன்புமுத்தம்

Read More

தங்கச் சிலம்பொலியார்!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா, மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா சித்திரை பிறக்குமுன்னர் சிலம்பொலி அடங்கியதே! மொத்தமுள்ள தமிழறிஞர் முழுப்பேரும் அழுகின்றார்!

Read More

துணை அவள்!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா (மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா) பெண்புத்தி தனைக்கேட்டால் பின்விளைவு நன்றாகும்! நன்புத்தி நவில்பவளே நம்முடைய தாயன்றோ! துன்மதிகள்

Read More

போராட்டம்!

எம். ஜெயராமசர்மா, மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா நீதிக்கும் போராட்டம் நியாயத்துக்கும் போராட்டம் சாதிக்கும் போராட்டம் சமயத்துக்கும் போராட்டம் போதிக்கும

Read More

நாட்டுநிலை என்னாகும் !

  எம் . ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா      நீதிபற்றி இலக்கியங்கியங்கள் நிறையவே வந்தவிடம் போதனைகள் பலபுக

Read More

‘உணர்வுகள்’ கவிதைத்தொகுதி – ஒரு அறிமுகம்

– கே.எஸ்.சுதாகர். இந்த ‘உணர்வுகள்’ கவிதைத்தொகுதியை வைத்திருப்பவர்கள் பாக்கியவான்கள். ஏனென்றால் இது பல அரிய விடயங்களைப் பொக்கிஷமாகத் தந்து நிற்கின்ற

Read More

இத்தாலியும் இன்பத்தமிழும்

எம்.ஜெயராமசர்மா "யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழிபோல் இனிதாவதெங்கும் காணோம்" எனப் பாரதியால் வியந்து பார்க்கப் பட்டது தமிழ்மொழியாகும். பாரதி இக்காலக்கவிஞ

Read More

புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் சமயம் கற்பித்தலில் கையாளப்படும், கையாளப்படவேண்டிய அணுகு முறைகள்

--எம்.ஜெயராமசர்மா.   புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் சமயம் கற்பித்தலில் கையாளப்படும், கையாளப்படவேண்டிய அணுகு முறைகள்   [எம்.ஜெயராமசர்மா B.A (

Read More