சிவனை நாம் வணங்கி நிற்போம் !

-எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண்  சினமெமைத் தீண்டா நிற்கச் சிரமதில் கனதி போகப் பரமனின் பாதம் பற்றிப் பணிந்துமே நிற்போம் என்றும்!               

Read More

காதலை என்றும் காப்போம் !

- எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண் வாழ்விலே காதல் இன்றேல் வரட்சியே வந்து நிற்கும் ஆதலால் காதல் செய்வோம் அனைவரும் மகிழ்ந்து நிற்போம்!          

Read More

தயவான நீயே தாய் !

-எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண் கடும்விரதம் பல இருந் தாய் கருவறையில் எனைச் சுமந் தாய் கருணைமழை தனைப் பொழிந் தாய் காதலுடன் எனை வளர்த் தாய்!    

Read More

புதுவாழ்வு பிறந்திடட்டும் !

-எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண் தமிழரது தலைநிமிர தைப்பொங்கல் உதவிடட்டும் தமிழேறி அரசாள தைப்பொங்கல் விளங்கிடட்டும்! வீடிழந்து நாடிழந்து வேதனையி

Read More

எங்களது தைப்பொங்கல்!

-எம். ஜெயராம சர்மா -மெல்பேண் பொங்கலென்று சொன்னாலே பூரிப்புவந்து நிற்கும் மங்கலமாய் நினைவுகளும் மனங்களிலே நிறைந்துவிடும்!         தங்களது

Read More

மெளனமாய் இருக்கின்றேன் !

எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண் இலைகொடுப்பேன் காய்கொடுப்பேன் இனிமையொடு கனிகொடுப்பேன் எல்லோர்க்கும் உதவுவதே என்னோக்காய் கொண்டுவிட்டேன்! மங்கலங்கள

Read More

இருக்கின்றார் படமாக !

-எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண் பட்சணங்கள் பலசெய்வார் பக்குவமாய் ஊட்டிடுவார் நட்டநடு ராத்திரியில் நானழுதால் எழும்பிடுவார்! இஷ்டமுடன் எனையணை

Read More

தரணியே காத்திருக்கும் !

     -எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண்       தைபிறந்தால் வழிபிறக்கும்       தடைகளெலாம் அகன்றுவிடும்       மெய்வருந்தி உழைப்போரை       மேதினியே பா

Read More

எதிர்த்திடுவோம் கலப்படத்தை!

-எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண் நெஞ்சுவலி என்று சொல்லி நீர் கேட்டு அருந்தியவர் அரை நிமிடம் பேசிவிட்டு அப்படியே தூங்கி விட்டார்! தூங்கியவர் எழும

Read More

உணர்வுகள்!

-எம். ஜெயராம சர்மா - மெல்பேண் அதிகாலை எழுந்திடுவார் அனுஷ்டானம் பார்த்திடுவார் பூப்பறித்து வந்துநின்று பூசைசெய்து நின்றிடுவார்! சிவநாமம் அரிநா

Read More

குடியொழிக்க வாரீர் !

        -எம். ஜெயராம சர்மா- மெல்பேண்           மாந்தோப்பில் அவளிருந்தாள்           மரம்வெட்ட இவன்சென்றான்           தேன் தொட்டுச் சுவைப்பதற்கா

Read More

என்னளவில் மகிழ்கின்றேன்!

   - எம். ஜெயராமசர்மா - மெல்பேண்      பார்த்தவர்கள் எல்லோரும்      பக்குவமாய் வந்தமர்ந்து      பலகதைகள் பேசிநிதம்      பானமெலாம் பருகிடுவர்!

Read More

தரணியிலே உயர்ந்திடுவோம்

எம். ஜெயராமசர்மா .. மெல்பேண் தலைவருடி எனையணைத்து தனதுதிரம் தனைப்பாலாய் மனமுருகித் தந்தவளே மாநிலத்தில் தாய்தானே மடிமீது எனைவைத்து மாரியென முத

Read More