நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம் – 27

-நாங்குநேரி வாசஶ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – அதிகாரம் 27 – தவம்  குறள் 261: உற்றநோய் நோன்றல் உயிர்க்குறுகண் செய்யாமை அற்றே தவத்திற் குரு

Read More

(Peer Reviewed) உரைக்கொள்கை உருவாக்கமும் பொருள்விளக்கப் பொருத்தப்பாடும் (திருக்குறள் – பொற்கோ உரையை முன்வைத்து)

முனைவர் ப.சு. மூவேந்தன் உதவிப் பேராசிரியர் (தமிழியல் துறை, அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்) தமிழாய்வுத் துறை, அரசு கலைக் கல்லூரி, திருத்தணி 631209 திருவ

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம் – 26

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – அதிகாரம் 26 – புலால் மறுத்தல்   குறள் 251: தன்னூன் பெருக்கற்குத் தான்பிறி தூனுண்பான் எங

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம் – 25

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – அதிகாரம் 25 – அருளுடைமை குறள் 241: அருட்செல்வஞ் செல்வத்துள் செல்வம் பொருட்செல்வம் பூரியார் கண

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம் – 24

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – அதிகாரம் 24 – புகழ் குறள் 231: ஈத லிசைபட வாழ்தல் அதுவல்ல தூதிய மில்லை உயிர்க்கு ஏழைங்களுக்கு

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம் – 23

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – அதிகாரம் 23 – ஈகை. குறள் 221: வறியார்க்கொன் றீவதே ஈகைமற் றெல்லாங் குறியெதிர்ப்பை நீர துடைத்து

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம் – 22

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – அதிகாரம் 22 – ஒப்புரவறிதல் குறள் 211: கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரிமாட் டென்னாற்றுங் கொல்லோ உ

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம் – 21

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – அதிகாரம் 21 – தீவினையச்சம்   குறள் 201: தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர் தீவினை யென்னுஞ்

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம் – 20

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – அதிகாரம் 20 – பயனில சொல்லாமை குறள் 191: பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவான் எல்லாரும் எள்ளப் படும

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம் – 19

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – அதிகாரம் 19 –புறங்கூறாமை  குறள் 181: அறங்கூறா னல்ல செயினும் ஒருவன் புறங்கூறா னென்றல் இனிது ஒர

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம் – 18

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – அதிகாரம் 18 –வெஃகாமை குறள் 171: நடுவின்றி நன்பொருள் வெஃகிற் குடிபொன்றிக் குற்றமும் ஆங்கே தரும

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம் – 17

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – அதிகாரம் 17 – அழுக்காறாமை குறள் 161: ஒழுக்காறாக் கொள்க ஒருவன்தன் நெஞ்சத் தழுக்கா றிலாத

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம் – 16

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – அதிகாரம் 16 – பொறையுடைமை குறள் 151: அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை இகழ்வார்ப் பொறுத்தல்

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம் – 15

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – அதிகாரம் 15 – பிறனில் விழையாமை குறள் 141: பிறன்பொருளான் பெட்டொழுகும் பேதைமை ஞாலத் தறம்பொர

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம் – 14

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – அதிகாரம் 14 – ஒழுக்கம் உடைமை   குறள் 131: ஒழுக்கம் விழுப்பந் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்

Read More