வளவன் கனவு (27)

சு. கோதண்டராமன்  நல்லூர்ப் பெருமணம்   காத லாகிக் கசிந்துகண் ணீர்மல்கி ஓது வார்தமை நன்னெறிக் குய்ப்பது வேதம் நான்கினும் மெய்ப்பொரு ளாவது நாதன்

Read More

வளவன் கனவு (26)

சு. கோதண்டராமன் வாத சபை சந்துசேனனும் இந்துசேனனுந் தருமசேனனுங் கருமைசேர் கந்துசேனனுங் கனகசேனனும் முதலதாகிய பெயர்கொளா மந்திபோல்திரிந் தாரியத்தொட

Read More

வளவன் கனவு (25)

சு. கோதண்டராமன் வெப்பு நோய் ஆற்ற லடல்விடை யேறு மால வாயான்றிரு நீற்றைப் போற்றிப் புகலி நிலாவும் பூசுரன் ஞானசம் பந்தன் தேற்றித் தென்ன னுடலுற்ற த

Read More

வளவன் கனவு – 24

சு. கோதண்டராமன்  மங்கையர்க்கரசி மங்கையர்க் கரசி வளவர்கோன் பாவை வரிவளைக் கைம்மட மானி பங்கயச் செல்வி பாண்டிமா தேவி பணிசெய்து நாடொறும் பரவப் பொங்

Read More

வளவன் கனவு (23)

சு.கோதண்டராமன் அப்பரும் ஆளுடைய பிள்ளையும் வளவன் கனவு - பகுதி 22 அப்பர்தாம் எங்குற்றார் இப்பொழுதென் றருள்செய்யச் செப்பரிய புகழ்த்திருநாவுக்

Read More

வளவன் கனவு (22)

சு. கோதண்டராமன்  வெற்றி யாத்திரை ஆதியன் ஆதிரையன் அயன் மாலறி தற்கரிய சோதியன் சொற்பொருளாய்ச் சுருங் காமறை நான்கினையும் ஓதியன் உம்பர்தங்கோன் உல

Read More

வளவன் கனவு (21)

சு. கோதண்டராமன் காழிப்பிரான் வேதநெறி தழைத் தோங்க மிகுசைவத் துறைவிளங்கப் பூதபரம்ப ரைபொலியப் புனிதவாய் மலர்ந்தழுத சீதவள வயற்புகலித் திருஞான சம்ப

Read More

வளவன் கனவு (20)

சு. கோதண்டராமன் 20 வீரரும் சிற்பியும் இதுவன்றே ஈசன் திருவுருவம் ஆமா றிதுவன்றே என்றனக் கோர் சேமம்- இதுவன்றே மின்னுஞ் சுடருருவாய் மீண்டொயென் சிந

Read More

வளவன் கனவு (19)

சு. கோதண்டராமன் 19 நியாயசபை அங்கண் முழுமதியஞ் செக்கர் அகல்வானத் தெங்கும் இனிதெழுந்தால் ஒவ்வாதே- செங்கண் திருமாலைப் பங்குடையான் செஞ்சடைமேல் வைத

Read More

வளவன் கனவு – 18

சு. கோதண்டராமன் 18 தில்லை விடங்கன் பொன்னொத்த மேனிமேல் வெண்ணீ றணிந்து புரிசடைகண் மின்னொத் திலங்கப் பலிதேர்ந் துழலும் விடங்கர்வேடச் சின்னத்தி னா

Read More

வளவன் கனவு (17)

சு. கோதண்டராமன் 17 சமயப் பிளவு வந்து எதிர்ந்த தாடகைதன் உரத்தைக் கீறி வரு குருதி பொழிதர வன்கணை ஒன்று ஏவி  மந்திரம் கொள் மறை முனிவன் வேள்வி காத்த

Read More

வளவன் கனவு-16

சு.கோதண்டராமன் சப்த விடங்கர்கள் நீரானே நீள்சடை மேலொர் நிரைகொன்றைத் தாரானே தாமரை மேலயன் தான்றொழுஞ் சீரானே சீர்திக ழுந்திருக் காறாயில்

Read More

வளவன் கனவு-15

சு. கோதண்டராமன் தலைநகர் மாற்றம் புள்ளி னம்புகழ் போற்றிய பூந்தராய் வெள்ளந் தாங்கு விகிர்தன் அடிதொழ ஞாலத் தில்லுயர் வாருள்கு நன்னெறி மூல மா

Read More

வளவன் கனவு – 14

--சு.கோதண்டராமன்.   காழியில் ஆழிப் பேரலை**   ஒருமைபெண்மையுடை யன்சடையன்விடை யூருமிவ னென்ன அருமையாகவுரை செய்யவமர்ந்தென துள்ளங்கவ

Read More

வளவன் கனவு-13

சு.கோதண்டராமன் குடந்தைக் காரோணம்   பூவார்பொய்கை அலர்தாமரைசெங் கழுநீர்புறவெல்லாந் தேவார்சிந்தை அந்தணாளர் சீராலடிபோற்றக் கூவார்குயில்கள் ஆலும்மயி

Read More