நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 91

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 91. பெண் வழிச்சேறல் குறள் 901: மனைவிழைவார் மாண்பயன் எய்தார் வினைவிழைவார் வேண்டாப் பொருளும் அது பொஞ்சாதி மேல ஆச வச்சி அவ பேச்சக

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 90

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 90. பெரியாரைப் பிழையாமை குறள் 891: ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை போற்றுவார் போற்றலுள் எல்லாம் தலை ஏத்துக்கிட்ட காரியத்த நல்லமொறை

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 89

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 89. உட் பகை குறள் 881: நிழல்நீரும் இன்னாத இன்னா தமர்நீரும் இன்னாவாம் இன்னா செயின் இன்பம் தருத நெழலும் தண்ணியும் கேடு வெளைவிக

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 88

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 88. பகைத்திறம் தெரிதல் குறள் 871: பகையென்னும் பண்பி லதனை ஒருவன் நகையேயும் வேண்டற்பாற் றன்று பகைன்னு சொல்லுத தீய கொணத்த ஒருத்தன

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 87

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 87. பகை மாட்சி குறள் 861: வலியார்க்கு மாறேற்றல் ஓம்புக ஓம்பா மெலியார்மேல் மேக பகை பகையாளி நம்மளவிட பலசாலியா இருந்தா எதுக்கக்

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 86

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 86. இகல் குறள் 851: இகலென்ப எல்லா உயிர்க்கும் பகலென்னும் பண்பின்மை பாரிக்கும் நோய் எல்லா உசிருங்களையும் மனசு பொருந்தாம இருக்கச

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 85

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 85. புல்லறிவாண்மை குறள் 841: அறிவின்மை அன்மையுள் இன்மை பிறிதின்மை இன்மையா வையா துலகு புத்தியில்லாம போவுததுதான் கொடும் பஞ்சம்.

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 84

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 84. பேதைமை குறள் 831: பேதைமை என்பதொன் றியாதெனின் ஏதங்கொண் டூதியம் போக விடல் பேதைமைங்கது என்னன்னு கேட்டா நமக்கு நல்லது செய்யுதத

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 83

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 83. கூடா நட்பு குறள் 821: சீரிடங் காணின் எறிதற்குப் பட்டடை நேரா நிரந்தவர் நட்பு மனசார இல்லாம வெளிஒலகத்துக்கு சேக்காளிமாரி நடிக

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 82

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 82. தீ நட்பு குறள் 811: பருகுவார் போலினும் பண்பிலார் கேண்மை பெருகலிற் குன்றல் இனிது மனசால உருக்கமா இருக்கமாரி பசப்புதவங்களோட ச

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 80

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 80. நட்பாராய்தல் குறள் 791: நாடாது நட்டலிற் கேடில்லை நட்டபின் வீடில்லை நட்பாள் பவர்க்கு ஒருத்தரப் பத்தி சரியா தெரிஞ்சிக்கி

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 78

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் 78. படைச் செருக்கு குறள் 771: என்னைமுன் நில்லன்மின் தெவ்விர் பலரென்னை முன்னின்று கல்நின் றவர் ப

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 77

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்  77.படை மாட்சி குறள் 761: உறுப்பமைந் தூறஞ்சா வெல்படை வேந்தன் வெறுக்கையுள் எல்லாம் தலை எல்லா  வக

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – 76

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் 76.பொருள் செயல்வகை குறள் 751: பொருளல் லவரைப் பொருளாகச் செய்யும் பொருளல்ல தில்லை பொருள் தகுதியில

Read More