பழமொழி கூறும் பாடம்

– தேமொழி.   பழமொழி: சான்றவர் கையுண்டும் கூறுவர் மெய் மொய்கொண் டெழுந்த அமரகத்து மாற்றார்வாய்ப் பொய்கொண் டறைபோய்த் திரிபவர்க் கென்கொலோ? மை

Read More

பழமொழி கூறும் பாடம்

– தேமொழி.   பழமொழி: ஈடில்லதற்குப் பாடில்லை   மாட மழிந்தக்கான் மற்று மெடுப்பதோர் கூட மரத்திற்குத் துப்பாகு மஃதேபோற் பீடில்லாக் கண்ணும

Read More

பழமொழி கூறும் பாடம்

– தேமொழி.   பழமொழி: அடுப்பின் கடைமுடங்கும் நாயைப் புலியாம் எனல்   தாயானும் தந்தையா லானும் மிகவின்றி வாயின்மீக் கூறு மவர்களை ஏத்துதல்

Read More

பழமொழி கூறும் பாடம்

– தேமொழி.   பழமொழி: எருக்கு மறைந்து யானை பாய்ச்சிவிடல்   எல்லாத் திறத்தும்இறப்பப் பெரியாரைக் கல்லாத் துணையார்தாம் கைப்பித்தல் சொல்லின

Read More

பழமொழி கூறும் பாடம்

– தேமொழி. பழமொழி: நெடும்பகை தன்செய்யத் தானே கெடும்   உற்றதற் கெல்லா முரஞ்செய்ய வேண்டுமோ? கற்றறிந்தார் தம்மை வெகுளாமைக் காப்பமையும் நெற்ச

Read More

பழமொழி கூறும் பாடம்

– தேமொழி. பழமொழி: போற்றான் கடையடைத்துப் புடைத்தக்கால் நாயும் உடையானைக் கௌவி விடும் ஆற்றா ரிவரென் றடைந்த தமரையும் தோற்றத்தா மெள்ளி நலியற்க - போற்ற

Read More

பழமொழி கூறும் பாடம்

– தேமொழி. பழமொழி: நாய் கொண்டால் பார்ப்பாரும் தின்பர் உடும்பு   கள்ளியகிலுங் கருங் காக்கைச் சொல்லும்போ லெள்ளல் கயவர்வா யின்னுரையைத் - தெள்ளி

Read More

பழமொழி கூறும் பாடம்

– தேமொழி.   பழமொழி: இருள் நீக்கும் பல்மீனும் காய்கலாவாகும் நிலா   ஆயிரவ ரானு மறிவில்லார் தொக்கக்கான் மாயிரு ஞாலத்து மாண்பொருவன் போல்க

Read More

பழமொழி கூறும் பாடம்

– தேமொழி.   பழமொழி: சிறிதேனும் இன்னாது இருவர் உடன் ஆடல் நாய்   ஒருவ ருரைப்ப உரைத்தால், அதுகொண் டிருவரா வாரும் எதிர்மொழியற் பாலா. பெர

Read More

பழமொழி கூறும் பாடம்

– தேமொழி. பழமொழி: வினா முந்துறாத உரை இல்லை பழமொழி: கனா முந்துறாத வினை இல்லை கல்லா தான் கண்ட கழி நுட்பங் கற்றார்முற் சொல்லுங்காற் சோர்வு பட

Read More

பழமொழி கூறும் பாடம்

– தேமொழி. பழமொழி: கற்றொறும் தான் கல்லாதவாறு   சொற்றொறும் சோர்வு படுதலால் சோர்வின்றிக் கற்றொறும் கல்லாதே னென்று வழியிரங்கி உற்றொன்று சிந்தி

Read More

பழமொழி கூறும் பாடம்

– தேமொழி. பழமொழி: கொல்லிமேல் கொட்டு வைத்தார்   அடங்கி யகப்பட வைந்தினைக் காத்துத் துடங்கிய மூன்றினான் மாண்டீண் - டுடம்பொழியச் செல்லும்வாய

Read More

பழமொழி கூறும் பாடம்

– தேமொழி. பழமொழி: சுரத்திடைப் பெய்த பெயல்   கரப்புடையார் வைத்தகடையும் உதவா துரப்புடைய மன்னர்க்கே துப்புரவ தல்லால் நிரப்பிடும்பை மிக்கார்க் க

Read More

பழமொழி கூறும் பாடம்

– தேமொழி.   பழமொழி: எய்ப்பினில் வைப்பென்பது   வைத்ததனை வைப்பென் றுணரற்க தாமதனைத் துய்த்து வழங்கி யிருபாலு மத்தகத் தக்குழி நோக்கி யறஞ

Read More

பழமொழி கூறும் பாடம்

– தேமொழி.   பழமொழி: எல்லாம் பொய் அட்டூணே வாய்   சேர்ந்தா ரொருவரைச் சேர்ந்தொழுகப் பட்டவர் தீர்ந்தாராக் கொண்டு தெளியினும் - தேர்ந்தவர்க

Read More