குறளின் கதிர்களாய்…(307)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(307) உருளாய மோவாது கூறிற் பொருளாயம் போஒய்ப் புறமே படும். - திருக்குறள் -933 (சூது) புதுக் கவிதையில்... உ

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(306)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(306) ஊழி பெயரினுந் தாம்பெயரார் சான்றாண்மைக் காழி யெனப்படு வார். - திருக்குறள் - 989 (சான்றாண்மை) புதுக் க

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(305)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(305) நகையுள்ளு மின்னா திகழ்ச்சி பகையுள்ளும் பண்புள பாடறிவார் மாட்டு. - திருக்குறள் -995 (பண்புடைமை) புதுக

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(304)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(304) பொருளானா மெல்லாமென் றீயா திவறும் மருளானாம் மாணாப் பிறப்பு. - திருக்குறள் -1002 (நன்றியில் செல்வம்) ப

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(303)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(303) தெண்ணீ ரடுபுற்கை யாயினுந் தாள்தந்த துண்ணலி னூங்கிய தில்.        - திருக்குறள் - 1065 (இரவச்சம்) புது

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(302)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(302) அறைபறை யன்னர் கயவர்தாங் கேட்ட மறைபிறர்க் குய்த்துரைக்க லான்.        - திருக்குறள் - 1076 (கயமை) புது

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(301)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(301) தந்தை மகற்காற்றும் நன்றி யவையத்து முந்தி யிருப்பச் செயல். - திருக்குறள் -67 (புதல்வரைப் பெறுதல்) ப

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(300)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(300) செய்யாமற் செய்த யுதவிக்கு வையகமும் வானகமு மாற்ற லரிது.        - திருக்குறள் -101 (செய்ந்நன்றி அறிதல்)

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(299)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்... (299) ஒறுத்தார்க் கொருநாளை யின்பம் பொறுத்தார்க்குப் பொன்றுந் துணையும் புகழ்.        - திருக்குறள் -156 (பொறை

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(298)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(298) கண்ணின்று கண்ணறச் சொல்லினுஞ் சொல்லற்க முன்னின்று பின்னோக்காச் சொல்.        - திருக்குறள் -184 (பு

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(297)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(297) பாத்தூண் மரீஇ யவனைப் பசியென்னுந் தீப்பிணி தீண்ட லரிது.        - திருக்குறள் - 227 (ஈகை) புதுக் கவிதையி

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(296)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(296) உற்றநோய் நோன்ற லுயிர்க்குறுகண் செய்யாமை யற்றே தவத்திற் குரு. - திருக்குறள் - 261 (தவம்) புதுக் கவிதையி

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(295)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(295) மனத்தது மாசாக மாண்டார்நீ ராடி மறைந்தொழுகு மாந்தர் பலர்.         - திருக்குறள் -278 (கூடாவொழுக்கம்) புத

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(294)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(294) தன்னைத்தான் காக்கின் சினங்காக்க காவாக்கால் தன்னையே கொல்லுஞ் சினம்.        - திருக்குறள் -305 (வெகுளாம

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(293)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(293) பகுத்துண்டு பல்லுயி ரோம்புத னூலோர் தொகுத்தவற்று ளெல்லாந் தலை.                               - திருக்குற

Read More