குறளின் கதிர்களாய்…(319)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(319) உலகந் தழீஇய தொட்பம் மலர்தலுங் கூம்பலு மில்ல தறிவு. - திருக்குறள் - 425 (அறிவுடைமை) புதுக் கவிதையில்.

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(318)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(318) ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம் பலர்நின்று போற்றினும் பொத்துப் படும். - திருக்குறள் -468 (தெரிந்து செயல்வகை)

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(317)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(317) ஆகா றளவிட்டி தாயினுங் கேடில்லை போகா றகலாக் கடை. -திருக்குறள் - 478 (வலியறிதல்) புதுக் கவிதையில்...

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(316)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(316) விருப்பறாச் சுற்ற மியையி னருப்பறா வாக்கம் பலவுந் தரும். -திருக்குறள் - 522 (சுற்றந்தழால்) புதுக் கவி

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(315)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(315) பெயக்கண்டும் நஞ்சுண் டமைவர் நயத்தக்க நாகரிகம் வேண்டு பவர். - திருக்குறள் - 580 (கண்ணோட்டம்) புதுக் க

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(314)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(314) ஆக்க மதர்வினாய்ச் செல்லு மசைவிலா வூக்க முடையா னுழை. - திருக்குறள் -594 (ஊக்கமுடைமை) புதுக் கவிதையில்

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(313)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(313) மடிமை குடிமைக்கண் தங்கிற்றன் னொன்னார்க் கடிமை புகுத்தி விடும். - திருக்குறள் - 608 (மடியின்மை) புதுக

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(312)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(312) பிரித்தலும் பேணிக் கொளலும் பிரிந்தார்ப் பொருத்தலும் வல்ல தமைச்சு. -திருக்குறள்  - 633 (அமைச்சு) புது

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(311)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(311) பேராண்மை யென்ப தறுகணொன் றுற்றக்கா லூராண்மை மற்றத னெஃகு. - திருக்குறள் -773 (படைச்செருக்கு) புதுக் கவ

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(310)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(310) மனமாணா வுட்பகை தோன்றி னினமாணா ஏதம் பலவுந் தரும். - திருக்குறள் - 884 (உட்பகை) புதுக் கவிதையில்... ப

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(309)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(309) ஏந்திய கொள்கையார் சீறி னிடைமுரிந்து வேந்தனும் வெந்து கெடும். - திருக்குறள் -899 (பெரியாரைப் பிழையாமை)

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(308)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(308) கையறி யாமை யுடைத்தே பொருள்கொடுத்து மெய்யறி யாமை கொளல். - திருக்குறள் -925 (கள்ளுண்ணாமை) புதுக் கவிதை

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(307)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(307) உருளாய மோவாது கூறிற் பொருளாயம் போஒய்ப் புறமே படும். - திருக்குறள் -933 (சூது) புதுக் கவிதையில்... உ

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(306)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(306) ஊழி பெயரினுந் தாம்பெயரார் சான்றாண்மைக் காழி யெனப்படு வார். - திருக்குறள் - 989 (சான்றாண்மை) புதுக் க

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(305)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(305) நகையுள்ளு மின்னா திகழ்ச்சி பகையுள்ளும் பண்புள பாடறிவார் மாட்டு. - திருக்குறள் -995 (பண்புடைமை) புதுக

Read More