குறளின் கதிர்களாய்…(277)

செண்பக ஜெகதீசன் சால்பிற்குக் கட்டளை யாதெனின் தோல்வி துலையல்லார் கண்ணுங் கொளல். - திருக்குறள் -986 (சான்றாண்மை) புதுக் கவிதையில்... சால்பாம்

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(276)

செண்பக ஜெகதீசன் பண்புடையார் பட்டுண் டுலக மதுவின்றேல் மண்புக்கு மாய்வது மன். -திருக்குறள் -996 (பண்புடைமை) புதுக் கவிதையில்... பண்புடையாரோடு பொ

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(275)

செண்பக ஜெகதீசன் நெருப்பினுள் துஞ்சலும் ஆகும் நிரப்பினுள்  யாதொன்றும் கண்பா டரிது -திருக்குறள் -1049 (நல்குரவு) புதுக் கவிதையில்... அனைத்தையும் எ

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(274)

-செண்பக ஜெகதீசன் கொடுப்பதூஉந் துய்ப்பதூஉ மில்லார்க் கடுக்கிய கோடியுண் டாயினு மில். -திருக்குறள் -1005(நன்றியில் செல்வம்) புதுக் கவிதையில்...

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(273)

-செண்பக ஜெகதீசன்  நாணென்னு நல்லாள் புறங்கொடுக்குங் கள்ளென்னும் பேணாப் பெருங்குற்றத் தார்க்கு. -திருக்குறள் -924(கள்ளுண்ணாமை) புதுக் கவிதையில்.

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(272)

செண்பக ஜெகதீசன் கவறுங் கழகமுங் கையுந் தருக்கி யிவறியா ரில்லாகி யார். -திருக்குறள் -935(சூது) புதுக் கவிதையில்... சூது, சூதாடு களம் சூதாடுவ

Read More

குறளின் கதிர்களாய்… (271)

செண்பக ஜெகதீசன் ஐயப் படாஅ தகத்த துணர்வானைத் தெய்வத்தோ டொப்பக் கொளல். - திருக்குறள் -702 (குறிப்பறிதல்) புதுக் கவிதையில்... சந்தேகப்படாமல் ஒரு

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(270)

-செண்பக ஜெகதீசன்  உளரெனினு மில்லாரோ டொப்பர் களனஞ்சிக் கற்ற செலச்சொல்லா தார். -திருக்குறள் -730(அவை அஞ்சாமை) புதுக் கவிதையில்... அவைக்களத்தி

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(269)

-செண்பக ஜெகதீசன் அழச்சொல்லி யல்ல திடித்து வழக்கறிய                                  வல்லார்நட் பாய்ந்து கொளல்.   -திருக்குறள் -795(நட்பாராய்தல்)

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(268)

-செண்பக ஜெகதீசன்... உறுவது சீர்தூக்கும் நட்பும் பெறுவது கொள்வாருங் கள்வரும் நேர். -திருக்குறள் -813(தீ நட்பு) புதுக் கவிதையில்... நட்பினால்

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(267)

-செண்பக ஜெகதீசன் பலநல்ல கற்றக் கடைத்தும் மனநல்ல ராகுதன் மாணார்க் கரிது. -திருக்குறள் -823 (கூடா நட்பு) புதுக் கவிதையில்... நல்ல பல நூற்களை

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(266)

-செண்பக ஜெகதீசன்  கல்லாத மேற்கொண் டொழுகல் கசடற வல்லதூஉ மையந் தரும். -திருக்குறள் -845(புல்லறிவாண்மை) புதுக் கவிதையில்... கற்றிராத நூற்களையு

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(265)

-செண்பக ஜெகதீசன் அன்பொரீஇத் தற்செற் றறநோக்கா தீட்டிய வொண்பொருள் கொள்வார் பிறர். -திருக்குறள் -1009 (நன்றியில் செல்வம்) புதுக் கவிதையில்...

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(264)

-செண்பக ஜெகதீசன்  நிலைமக்கள் சால வுடைத்தெனினுந் தானை தலைமக்க ளில்வழி யில். திருக்குறள் -770(படைமாட்சி) புதுக் கவிதையில்... களத்தில் உறுதியாய்

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(263)

செண்பக ஜெகதீசன்... மிகச்செய்து தம்மெள்ளு வாரை நகச்செய்து நட்பினுட் சாப்புல்லற் பாற்று. -திருக்குறள் -829(கூடா நட்பு) புதுக் கவிதையில்... மி

Read More