குறளின் கதிர்களாய்…(284)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(284) எல்லாப் பொருளு முடைத்தா யிடத்துதவும் நல்லா ளுடைய தரண். - திருக்குறள் -746 (அரண்) புதுக் கவிதையில்...

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(283)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்... (283) ஒல்லுங் கரும முடற்று பவர்கேண்மை சொல்லாடார் சோர விடல். - திருக்குறள் -818(தீ நட்பு) புதுக் கவிதை

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(282)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(282) நட்டார்போ னல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார்சொல் ஒல்லை யுணரப் படும். - திருக்குறள் -826 (கூடா நட்பு) புதுக் க

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(281)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(281) பகைநட்பாக் கொண்டொழுகும் பண்புடை யாளன் றகைமைக்கண் தங்கிற் றுலகு.           -திருக்குறள் -874 (பகைத்திறம்

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(280)

செண்பக ஜெகதீசன்   குறளின் கதிர்களாய்...(280) குன்றன்னார் குன்ற மதிப்பிற் குடியொடு நின்றன்னார் மாய்வர் நிலத்து. - திருக்குறள் - 898 (பெரி

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(279)

செண்பக ஜெகதீசன்   குறளின் கதிர்களாய்...(279)  உள்ளொற்றி யுள்ளூர் நாப்படுவ ரெஞ்ஞான்றுங் கள்ளொற்றிக் கண்சாய் பவர். - திருக்குறள் -927(

Read More

குறளின் கதிர்களாய் – 278

செண்பக ஜெகதீசன் சிறுமை பலசெய்து சீரழிக்குஞ் சூதின் வறுமை தருவதொன் றில்.                                      - திருக்குறள் -934 (சூது)   ப

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(277)

செண்பக ஜெகதீசன் சால்பிற்குக் கட்டளை யாதெனின் தோல்வி துலையல்லார் கண்ணுங் கொளல். - திருக்குறள் -986 (சான்றாண்மை) புதுக் கவிதையில்... சால்பாம்

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(276)

செண்பக ஜெகதீசன் பண்புடையார் பட்டுண் டுலக மதுவின்றேல் மண்புக்கு மாய்வது மன். -திருக்குறள் -996 (பண்புடைமை) புதுக் கவிதையில்... பண்புடையாரோடு பொ

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(275)

செண்பக ஜெகதீசன் நெருப்பினுள் துஞ்சலும் ஆகும் நிரப்பினுள்  யாதொன்றும் கண்பா டரிது -திருக்குறள் -1049 (நல்குரவு) புதுக் கவிதையில்... அனைத்தையும் எ

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(274)

-செண்பக ஜெகதீசன் கொடுப்பதூஉந் துய்ப்பதூஉ மில்லார்க் கடுக்கிய கோடியுண் டாயினு மில். -திருக்குறள் -1005(நன்றியில் செல்வம்) புதுக் கவிதையில்...

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(273)

-செண்பக ஜெகதீசன்  நாணென்னு நல்லாள் புறங்கொடுக்குங் கள்ளென்னும் பேணாப் பெருங்குற்றத் தார்க்கு. -திருக்குறள் -924(கள்ளுண்ணாமை) புதுக் கவிதையில்.

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(272)

செண்பக ஜெகதீசன் கவறுங் கழகமுங் கையுந் தருக்கி யிவறியா ரில்லாகி யார். -திருக்குறள் -935(சூது) புதுக் கவிதையில்... சூது, சூதாடு களம் சூதாடுவ

Read More

குறளின் கதிர்களாய்… (271)

செண்பக ஜெகதீசன் ஐயப் படாஅ தகத்த துணர்வானைத் தெய்வத்தோ டொப்பக் கொளல். - திருக்குறள் -702 (குறிப்பறிதல்) புதுக் கவிதையில்... சந்தேகப்படாமல் ஒரு

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(270)

-செண்பக ஜெகதீசன்  உளரெனினு மில்லாரோ டொப்பர் களனஞ்சிக் கற்ற செலச்சொல்லா தார். -திருக்குறள் -730(அவை அஞ்சாமை) புதுக் கவிதையில்... அவைக்களத்தி

Read More