நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-52

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-52 52. தெரிந்து வினையாடல் குறள் 511: நன்மையும் தீமையும் நாடி நலம்புரிந்த தன்மையான்

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-51

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-51 51. தெரிந்து தெளிதல் குறள் 501: அறம்பொருள் இன்பம் உயிரச்சம் நான்கின் திறந்தெரிந்

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-49

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-49 49. காலமறிதல் குறள் 481: பகல்வெல்லுங் கூகையைக் காக்கை இகல்வெல்லும் வேந்தர்க்கு வே

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-48

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-48 48. வலியறிதல் குறள் 471: வினைவலியுந் தன்வலியும் மாற்றான் வலியும் துணைவலியுந் தூக

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-47

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-47 47. தெரிந்து செயல்வகை குறள் 461: அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழிபயக்கும் ஊதியமுஞ் சூழ்ந

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-46

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-46  46. சிற்றினம் சேராமை குறள் 451: சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான் சுற்றமாச் சூ

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-45

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-45 45. பெரியாரைத் துணைக்கோடல் குறள் 441: அறனறிந்து மூத்த அறிவுடையார் கேண்மை திறனறிந

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-43

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-43 43. அறிவுடைமை குறள் 421: அறிவற்றங் காக்குங் கருவி செறுவார்க்கும் உள்ளழிக்க லாகா

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-42

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-42 42. கேள்வி குறள் 411: செல்வத்துட் செல்வஞ் செவிச்செல்வம் அச்செல்வஞ் செல்வத்து ளெல்

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-41

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-41 41. கல்லாமை குறள் 401: அரங்கின்றி வட்டாடி யற்றே நிரம்பிய நூலின்றிக் கோட்டி கொளல்

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம் – 39

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம் 39. இறை மாட்சி குறள் 381: படைகுடி கூழமைச்சு நட்பரண் ஆறும் உடையான் அரசரு ளேறு வீரம் ந

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம் – 38

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம் - 38 38.ஊழ் குறள் 371: ஆகூழால் தோன்றும் அசைவின்மை கைப்பொருள் போகூழால் தோன்று மடி பணம

Read More