நான் அறிந்த சிலம்பு – 224

-மலர் சபா  மதுரைக் காண்டம் - அழற்படு காதை பவளம் போன்ற சிவந்த நிற மேனியுடையவன்; ஆழமான கடல்சூழ் உலகை ஆள்கின்ற மன்னனைப் போல முரசு, வெண்கொற்றக்கு

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 223

-மலர் சபா  மதுரைக் காண்டம் - அழற்படு காதை அரச பூதம்  வெற்றி பொருந்திய வெங்கதிர் போன்ற மேனியுடையவன்; ஒளி குன்றாத மணிகளைக் கழுத்தில் அணிந

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 222

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் - அழற்படு காதை பிராமண பூதம் பசுமையான முத்துவடம் பூண்ட நிலவுபோல் மிக்க ஒளி பொருந்திய உடல் உடையவன்; ஒளிரும் முத்துக

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 221

-மலர்சபா மதுரைக் காண்டம் - அழற்படு காதை மன்னவன் மாண்டதை அறியாமல் மற்றோர் அசைவற்றிருத்தல் கண்ணகியின் ஏவலின்படி தீக்கடவுளின் எரிமுகம் திறந்தது

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 219

மதுரைக் காண்டம் 11. வஞ்சின மாலை மலர் சபா அரசோடு மதுரையையும் அழிப்பேன் என்று கூறிக் கண்ணகி மதுரையை விட்டு நீங்குதல் "அப்படிப்பட்ட ஊரில் பிறந்

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 218

--மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் 11: வஞ்சின மாலை வேறு ஒருவன் தன்னைத் தவறாகப் பார்ப்பது கண்டு, "நிறைமதி போன்ற முகத்தைக் குரங்கு முகம் ஆக்குக" என்று கூற

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 217

மதுரைக் காண்டம் 11. வஞ்சின மாலை மலர்சபா     புகழ்மிக்க அரசன் கரிகாலன் மகள் ஆதிநந்தி. வஞ்சி நகரத்தின் தலைவன்  அவள் கணவன

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 211

  மதுரைக் காண்டம் 10. வழக்குரை காதை கண்ணகி வாயிலோனுக்கு அறிவித்தல் இங்ஙனம் பாண்டிமாதேவி தன் தீயகனா பற்றி உரைத்தாள். திருமகள் உறையும் மார

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 210

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் 10: வழக்குரை காதை ஒளிவீசும் அழகிய அணிகலன்கள் அணிந்தவர்கள் கண்ணாடியும் கலன்களும் ஏந்தியவர்கள் புதிய நூலாடை, பட்டாடை ஏ

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 209

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் 10: வழக்குரை காதை பாண்டிமாதேவியின் தீக்கனா கண்ணகி பாண்டியன் அரண்மனைக்குச் சென்ற அந்தக் காலைநேரத்தில் பாண்டியன் மன

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 207

--மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் - 09: ஊர்சூழ் வரி கண்ணகி கோவலனைத் தழுவுதலும், அவன் உயிர்பெற்று எழுந்து பேசுதலும் இவ்வாறெல்லாம் அழுது புலம்பினாள் க

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 205

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் – 09: ஊர்சூழ் வரி மக்கள் கோவலன் இறந்து கிடந்த இடத்தைக் கண்ணகிக்குக் காட்டுதல் மக்களில் சிலர், கண்ணகிக்குக் கோவலன்

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 204

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் - 09: ஊர்சூழ் வரி மதுரை மக்கள் கண்ணகியின் நிலைக்கு இரங்கிக் கூறுதல் நீங்காத துன்பத்தை இப்பெண்ணுக்கு உண்டாக்கியதால்

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 203

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் – 09: ஊர்சூழ் வரி "கதிரவனது சொல்லைக் கேட்ட கண்ணகி, எஞ்சிய ஒற்றைச் சிலம்பை ஏந்தி நகரினுள் புக்கு, நகர மாந்தரை நோக்கி மு

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 202

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் – 08: துன்ப மாலை ஆய்ச்சியர் முன்னிலையில் கதிரவனை விளித்து 'என் கணவன் கள்வனோ' என வினவுதல் காண்பீர்களாக! தானே வாய்த்

Read More